Суть агропромислового комплексу

Оцінка
Скачати

План

1. Суть АПК.

2. Агропромисловий цикл.

3. Потреби населення.

4. Зернопромисловий комплекс.

5. Бурякоцукровий комплекс.

6. Плодоовочевоконсервний комплекс.

7. Виноградарсько-виноробний комплекс.

8. Олійножировий комплекс.

9. Льонопромисловий комплекс.

10. Ефіроолійний комплекс.

11. Тваринницько-промислові комплекси.

12. Молокопромисловий комплекс.

13. Птахопромисловий комплекс.

14. Територіальна організація АПК.

15. Агропромислові зони.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Агропромисловий комплекс (АПК)це сукупність взаємопов'язаних галузей породного господарства, об'єдна­них своєрідною цільовою функцією (забезпечення населен­ня продуктами харчування і предметами народного спо­живання сільськогосподарського походження), що розвива­ються відповідно до конкретних природно- і суспільно-географічних особливостей території.

АПК як складна система має три головні аспекти: ком­понентний, територіальний і організаційний. Компонентний аспект структури АПК полягає у наявності і зв'язаності окремих галузей, функціональних сфер (блоків) галузей і агропромислових циклів (ланцюгів).

До складу АПК входить понад 100 галузей і підгалузeй народного господарства, та ще багато галузей частково або повністю з ними пов'язані.

Галузі, що входять до складу АПК, можна згрупувати в окремі функціональні сфери (блоки):

а) виробництво сільськогосподарської продукції (рослин­ництво, тваринництво);

б) промислова переробка сільськогосподарської продукції (харчосмакова, м'ясна, молочна, мукомельно-круп'яна про­мисловість, легка промисловість по переробці сільськогоспо­дарської сировини);

в) виробництво засобів виробництва для всіх галузей АПК (тракторне і сільськогосподарське машинобудування, про­довольче машинобудування; виробництво мінеральних добрив та інших хімічних засобів для інтенсифікації сільськогоспо­дарського виробництва; мікробіологічна промисловість, ком­бікормова промисловість; сільське будівництво);

г) виробнича та соціальна інфраструктура (заготівля, зберігання, транспортування і реалізація продукції, науко­во-дослідні організації і підготовка кадрів).

Агропромисловий цикл (ланцюг) як одна з форм ком­понентної структури АПК — це поєднання взаємопов'яза­них стадій одного виробничого процесу, що охоплює ви­робництво, переробку і реалізацію сільськогосподарської продукції. Агропромислові цикли є основою формування спеціалізованих АПК (м'ясопромислового, молокопромислового, плодоовочевоконсервного тощо).

Аналіз компонентної структури АПК України наприкін­ці 80 — на початку 90-х років, (див.таблиця) засвідчує зна­чне переважання у вартості основних виробничих фондів і чисельності зайнятих робітників (більше 70%) сільського господарства, що не відповідає прогресивним світовим тен­денціям щодо структури агробізнесу. Для розвинутих країн світу характерне переважання галузей, що здійснюють ви­робниче і невиробниче обслуговування сільського господар­ства, займаються переробкою і реалізацією сільськогоспо­дарської сировини (наприклад, на сільське господарство США припадає лише 10% зайнятих).

Таким чином, компонентна структура АПК України ви­магає подальшого вдосконалення на основі зміни пріорите­тів розвитку, а також організаційно-правових основ госпо­дарювання.

Україна — давня землеробська держава, на яку припа­дає третина чорноземів світу, тому відродження її сільсь­кого господарства, насамперед зернового — основа відрод­ження держави.

2

Розподіл обсягу продукції, основних виробничих фондів і середньоріч­ної чисельності зайнятих по галузях АПК України, 1989 р., %*

Галузі АПК

Обсяг продукції

Основні вироб­ничі фонди

Середньорічна чисельність зайнятих

АПК в цілому

100,0                   100,0

100,0

в т.ч. по галузях:

сільське і лісове

господарство

51,4                      72,3

73,5

заготівля

1,1                        2,6

1,3

галузі промисловості,

що переробляють сільсько­

господарську сировину

36,3                      15,8

9,9

торгівля і громадське

харчування

2,1                         3,5

6,5

ремонт тракторів і сільсько­

господарських машин

будівництво

1,5                         2,0

7,6                         3,8

1,9

6,9

Зміна пріоритетів у розвитку сільського господарства вбачається у встановленні раціональних пропорцій між зерновим господарством і тваринництвом.

У найбільш урожайні роки в Україні вирощують понад 50 млн т зерна, однак навіть тоді держава має від'ємний зовнішньоторговельний баланс цього продукту. Причина — переважаюче використання зерна для фуражних цілей (більше 60%), переробка пшениці на комбікормі, замість кукурудзи і ячменю, значні втрати зерна під час заготівлі і зберігання, недостатньо раціональна територіальна кон­центрація посівів зернових в окремих природних зонах зокрема, в Поліссі необхідно збільшити площі озимого жи­та, ячменю, вики і жовтого люпину, а посіви пшениці — скоротити. У Лісостепу можна сконцентрувати посіви пше­ниці, кукурудзи, гречки, гороху, проса і ячменю. Степ — зона для вирощування сильних сортів пшениці, проса, ку­курудзи, сої на зрошувальних землях, ячменю.

Нові пріоритети у розвитку сільського господарства вба­чаються у розвитку тих галузей, продукція яких може стати джерелом постійних і значних валютних надходжень, зокрема,— це виробництво цукру, м'яса, масла, олії та продуктів їх переробки. У тваринництві головним є різке підвищення його продуктивності, скорочення чисельності малопродуктивного поголів'я худоби відповідно до кормової бази, зміна структури тваринництва на користь переважа­ючого розвитку свинарства і птахівництва, збільшення об­сягу виробництва кормів та їх збалансованість за якісним складом.

Однак нарощування виробництва сільськогосподарської продукції при недостатньому розвитку системи її заготівлі, транспортування і переробки не дасть змоги розв'язати проблему забезпечення населення продуктами харчування і легкої промисловості сировиною. Цього можна досягти лише при умові технічного переоснащення сільського господарства. вдосконалення системи переробки і реалізації продукції Причому йдеться не лише про кількісні, а й про якісні зміни (використання мало- і середньопотужної та універ­сальної техніки, застосування передових технологій тощо).

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Суть агропромислового комплексу 5 з 5 на основі 3 оцінок від 3 користувачів