Елементи оформлення сучасного газетного видання

Оцінка
Скачати

Навіть з першого погляду сучасні газетні видання дуже відрізняються від попередніх. І хоча більшість елементів оформлення залишилися тими самими, проте сучасні технології, вітчизняний та закордонний досвід, насиченість інформаційними подіями та інші чинники знайшли своє відображення у формуванні нових тенденцій в оформленні газет.

Проблема схожості й розбіжностей в оформленні періодичних видань становить як теоретичний, так і практичний інтерес. На формування типу газети впливають, насамперед, прийоми оформлення, які залежать від способів групування традиційних елементів оформлення і зв`язків між ними.

На основі аналізу 40 загальнонаціональних громадсько-політичних газет України розглянемо класифікацію, види, значення, функції, призначення елементів оформлення.

Видатний митець книги В. А. Фаворський бачив в основі композиційної системи неможливість оцінювати "спокійним оком" весь предмет одночасно. Ми бачимо тільки окремі частини, говорив він, і за допомогою руху з'єднуємо їх, маємо уявлення про просторову форму в цілому. Тому рух і рухові уявлення лежать в основі тієї зорової цілісності зображення, що в наслідок розгляду відчуває читач1.

Усі види друкованої продукції (книги, часописи, газети) будуються на однакових закономірних зв'язках між змістом і формою, складаються з подібних елементів, які зв`язуються за єдиними ознаками певними засобами. "Архітектура книги включає в себе… загальне художнє вирішення, створення архітектурного образу, архітектоніку, втілену набірними та малювальними засобами, усі елементи та способи просторового зображення літературного твору, у тому числі верстку або монтаж розворотів, ритмічне співвідношення пробільних та задрукованих місць, застосування всього арсеналу функціональних розділових, видільних і художньо-виражальних засобів набору, друкарської й малювальної графіки, різноманітних поліграфічних матеріалів"2.

Класифікація елементів газети базується на визначенні поняття "елемент" у загальному розумінні ("складова частина чого-небудь, складник, інгредієнт, деталь, риса, аспект…", "окрема сторона, риса чого-небудь…"3), і переноситься у видавничу галузь. Елемент оформлення в газеті має такі особливі ознаки (рис.1):

Рис. 1. Визначення елемента оформлення

- визначений засіб передачі інформації або функція;

- специфічні графічні параметри;

- роль у формуванні зв’язків.

За засобами передачі інформації елементи оформлення поділяються на дві групи: набірні та клішовані4. Критерієм того, до якої групи належить той чи інший елемент, є характер інформації (текстова або зображальна). Тому до набірних елементів належать шрифтові та пробільні елементи, до клішованих — зображення та декоративні елементи.

Графічні параметри відображені у розмірах, накресленні, просторових ознаках, універсальності призначення. Наприклад, шрифтові елементи мають світле, жирне або курсивне накреслення, розмір визначається кеглем, малюнок — гарнітурою. Розмірні характеристики (довжина, висота і ширина) притаманні всім без винятку елементам газети, а їх співвідношення є основною рисою тієї чи іншої газети. Однак розмірні характеристики елементів оформлення визначаються основними параметрами газети: її форматом, площею набору, кількістю та шириною колонок.

Всі елементи оформлення газети вступають у певні зв’язки між собою, що впорядковує різнорідні матеріали і надає цілісності газетній сторінці й виданню в цілому. Аналізуючи художню форму книги, О. О. Сидоров виділив чотири типи зв’язків між елементами оформлення: образно-смислові, просторово-пластичні, матерiально-функцiональні та декоративні. Саме вони створюють видання, що сприймається читачем як єдність змісту та художнього оформлення.

Більшість елементів оформлення універсальні за своїми функціями, але існують ознаки, які відрізняють їх від інших і від яких залежить застосування цих елементів у тих чи інших випадках. Відомий теоретик оформлення книги В. М. Ляхов стверджував, що основною ознакою елементів оформлення є універсальність. "Більшість елементів у книзі — і насамперед шрифт набору — типові, стандартизовані, розраховані на різноманітні комбінації. Сучасна книга демонструє величезну кількість рішень на основі єдиної типометричної сітки зі стандартними елементами"5.

Саме за допомогою таких елементів будується будь-яке видання. Наприклад, у газеті "Правда України" однаковим шрифтом набираються і текстові матеріали і заголовки, відрізняються вони лише кеглем та насиченістю. Майже в усіх газетах такі декоративні елементи, як лінійки, застосовуються в будь-яких випадках: для виділення добірки, відокремлення текстових колонок, підкреслення прізвища автора, розмежування окремих матеріалів.

Роль елементів оформлення у газеті надзвичайно різноманітна. Вона визначається тими значеннєвими, функціональними, архітектонічними, композиційними, конструктивними й іншими зв'язками, завдяки яким одна газета відрізняється від інших. Титульний шрифт, наприклад, використовується для набору заголовків (функція), виділяє їх (призначення), характеризується кеглем, накресленням і малюнком. Лінійки використовуються для виділення, відокремлення або об`єднання інших елементів і характеризуються малюнком та товщиною.

Складові газети відрізняються від елементів інших видів друкованих видань через характерні риси газетного видання: формат, розміщення на одній сторінці великої кількості різнорідних матеріалів, групування їх у добірки, поділ на колонки (іноді різної ширини), наявність самостійних зображальних матеріалів тощо. "Первісні елементи газетної форми — формат, обсяг, колонки. Вони відрізняють газетну форму від форми всіх інших творів друку, періодичних і неперіодичних (журнали, книги, бюлетені, альбоми тощо). Основною фізичною межею і мірою для частин газетного змісту — матеріалів, рубрик, розділів — служать полоси і колонки"6.

Хоча самі елементи оформлення є постійними для будь-якої газети, проте їхня структура, функції й сполучення один з одним для кожної газети моделюються індивідуально. Це залежить насамперед від структури інформаційного матеріалу, видання в цілому.

←Попередня Наступна→
1 2 3 4
Елементи оформлення сучасного газетного видання 5 з 5 на основі 1 оцінок від 1 користувачів