Основні поняття та Формули для предметів «Менеджмент», «Управління персоналом», «Операційний менеджмент», «Аналіз підприємства», «Маркетинг»

Оцінка
Скачати

Менеджмент

Визначити місію і цілі, вибрати стратегію розвитку фірми, проаналізувати фактори зовнішнього середовища, що впливають на розвиток організації.

Розробляємо план стратегії на 3 роки і описуємо:

Вид діяльності – це яку продукцію випускає

Обсяг продажу – постійний, зменшується або збільшується

Стан ринку – також постійний, зменшується або збільшується

Зовнішні фактори приймаються студентом самостійно.

Визначаємо місію

1.місія для споживачів (кількість, доступність та ін.)

2. для робітників (з/п, цікава робота і т.д.)

3. для акціонерів (доходи на одну акцію)

Визначаємо цілі – має конкретний показник (напр.. щорічно на 30 %, або за 3 роки на 500тис.грн.).

Цілі для фірми вцілому, для функціональних служб (поставки, фінанси (оборотні кошти), збут).

Цілі виробництва – збільшення кількості продукції, що більш рентабельна, підвищ. продуктивності праці.

Стратегії – вибираються з еталонних (наприклад використаємо матрицю Томсона-Стрипленда), схематично вона виглядає так

           ріст ринку   швидкий

             II                       I

              конкурентна позиіця

слабка                                     сильна

            III                    IV

                                 повільний

       

I–1. Концентрація;  2. Вертикальна інтеграція;  3. Центрована  диверсифікація

II–1. горизонт. інтеграція; 2. скорочення;  3. ліквідація.

III–1.скорочення витрат;  2. диверсифікація; 3. скорочення;  4. ліквідація.

IV-1.центрована  диверсифікація; 2. конгламеративна диверсифікація;  3. спільне підприємство в іншій галузі.

Дати обґрунтування обраної стратегії.

План1 рік–підготовка, пошук інвестицій, резервів, зниження витрат, підвищення доходів. 2 рік– впроваджування або реорганізація, оновлення основних фондів, укладання договорів по інвестиціям.

3 рік – повна реалізація стратегії

Управління персоналом

Розрахунки

Розрахунок чисельності:

1. за трудомісткістюрозрахунок основних працівників:

Чосн = ∑Т / Ф* Кв.н. , де

Ф – дійсний фонд робочого часу

Кв.н. – коефіцієнт виконання норм

Чзаг = Чосн + Чдод , де

Чзаг = чисельність загальна

Чосн – чисельність основна

Чдод – чисельність додаткова

2. через продуктивність праці

Чпл = Q / П, де

Чпл - чисельність планова

Q – обсяг робіт

П – продуктивність грн../год.

∆ Ч = Чпл /  Чобл , де

Чпл - чисельність планова

Чобл  - чисельність облікова

Розрахунок продуктивності:

П = Q / Ч = Q/ t, де

Q – обсяг робіт

Ч – чисельність

t – час

Розрахунок зарплати (тарифна)

Сі = С1 * kі , де

Сі – погодинна тарифна ставка і-того розряду

С1 – погодинна тарифна ставка 1-ого розряду

kі  – коефіцієнт тарифної ставки

Задача

Робітник 3 розряду виготовив 20 деталей. Визначити його відрядну зарплату, якщо норма часу на виготовлення 1деталі – 2 години, годинна тарифна ставка 1 розряду – 3 грн., а тарифний коефіцієнт 3 розряду – 1,2 грн.

Розрахуємо пряму ставку.

Годинна тарифна ставка 3 розряду:

3 розряд = 3 грн. * 1,2 = 3,6 грн.

Відрядна розцінка на 1 деталь:

Рвідр = 3,6 грн. * 2 год. = 7,2 грн.

З/п відр. = 7,2 * 20 = 144 грн.

Задача

Визначити погодинно-преміальну з/п, якщо місячний оклад 600 грн. протягом місяця працівник мав відпрацювати 170 год., а фактично відпрацював 15 днів по 8 год. Наприкінці за виконану якість роботи йому нараховано премію 10% тарифного заробітку.

Годинна тарифна ставка:

Сгод = 600 / 170 = 3,52 грн.

З/п погод. = 3,52 * (15 * 8) = 422,4 грн.

Премія = 422,4 * 10% = 42,24 грн.

З/п загальна = 422,4 + 42,24 = 464,64 грн.

Задача

Визначити з/п робітника при відрядно преміальній зарплаті, якщо за місяць він виготовив 160 виробів при плані 140. норма часу на виконання операції становить 1,5 нормогодини, а тарифна погодинна ставка за розрядом 1,6 грн./год. Доплата за виконання плану 12%, а за кожний процент перевиконання – 2%.

Відрядна розцінка:

Рв = 1,6 * 1,5 = 2,4 грн. за виріб

З/п відр. = 160 * 2,4 = 384 грн.

∆Плану (перевиконання) = (160-140) / 140 * 100 = 14%

Премія = (384*12% + 14%*2%) / 100% = 153,6 грн.

З/п загальна = 384 + 153,6  = 537,6 грн.

Операційний менеджмент

1.Оптимальний розмір замовлення:

          Q=  √(2*Д*S) / Н  (одиниці), де

Д – річний попит шт..

S  - витрати на замовлення одиниці

Н – витрати на зберігання одиниці

2. Кількість замовлень на рік:

К = Д / Q, де

Д – річний попит шт.

Q - оптимальний розмір замовлення                         

3.Час між замовленнями:

tз = 365 / К, де

К - кількість замовлень на рік

4.  Денна кількість споживання:

КД  = Д / Кільк.робоч.днів, (один/добу)

Д – річний попит шт.

5.Точка замовлення:

R = КД * L, де

КД - денна кількість споживання

L – час виконання замовлень

6.Оптимальна кількість зарезервованих одиниць

QR = Q * (1 – В / (В+Н)), де

Q – обсяг робіт

В – витрати на резервування

Н – витрати на зберігання одиниці

 Задача

Яку кількість треба реалізувати, щоб забезпечити беззбитковість роботи

= постійні витрати / (ціна – змінні витрати)

Задача

Валова продукція в гуртових цінах – 8 000 000 грн. планова виробнича собівартість фактично випущеної продукції 5 000 000 грн. загально заводські витрати 500 000 грн. Втрати від браку – 5 000 грн. Підрахувати процент бракованих виробів, величину недоотриманої валової продукції та зростання собівартості через брак.

Підвищення собівартості = 5 000 / 5 000 000 * 100 = 0,1%

%браку = брак / (собіварт. – змінні загальнозаводські витрати) =

       = (5 000 / 5 000 000 – 500 000)*100 = 0,11%

Недоодержимо = 8 000 000 * 0,11 = 8 000 грн.

Аналіз підпр.

Основные фонды

Показатели эффективности

Фондоотдача

Фо = ОП / ОФ, где

ОП – объём производства (либо выручка)

ОФ – средние основные фонды

Фондоёмкость

       Фё = ОФ / ОП, где

ОП – объём производства

ОФ – средние основные фонды

Рентабельность основных фондов

        Rоф  =  ЧП / ОФ, где

ЧП – чистая прибыль

        ОФ – средние основные фонды

Техническое состояние

Коэффициент износа

Киз.н.г. = Ин.г. / ОФн.г.

Киз.к.г. = Ик.г. / (ОФн.г. + ОФпост. – ОФвыб.), где

Киз.н.г. – коэфф. износа на начало года

Киз.к.г. – коэфф. износа на конец года

Ин.г. – износ на начало года

Ик.г. – износ на конец года

ОФн.г. – основн. фонды на начало года

ОФпост – постоянные основн.фонды

ОФвыб – выбывшие основные фонды

←Попередня Наступна→
1 2 3
Основні поняття та Формули для предметів «Менеджмент», «Управління персоналом», «Операційний менеджмент», «Аналіз підприємства», «Маркетинг» 4 з 5 на основі 3 оцінок від 3 користувачів