Операційний менеджмент

Оцінка
Скачати

Операційний менеджмент

 У чому полягає сутність операційної функції?

У виробництві товарів і наданні послуг, які призначені для постачання у зовнішнє середовище

Що означає поняття "виражена компетентність" при формуванні операційної стратегії?

Специфічні можливості або характеристики організації, які забезпечують її конкурентоспроможність

Якому типу операційної системи відповідає ця характеристика:    "виготовлення великої номенклатури виробів (послуг )різного призначення"?

Одиничному

Характеристика операційного циклу?

Організація операційного процесу у часі

Поняття "операційний менеджмент"?

Менеджмент у процесі створення товарів (послуг), який здійснюється на рівні операцій, починаючи із забезпечення організації потрібними ресурсами та впродовж їхньої трансформації у готові товари (послуги)

Поняття операційної системи.

Повна система для задоволення потреб і

послуг споживачів

Який тип операційного процесу передбачає застосування універсального устаткування і пристроїв та групування робочих місць за принципом технологічно однорідних операцій?

Серійне

У чому полягає відмінність між поняттями "виробництво" та "операції"?

Під виробництвом мається на увазі випуск товарів. Термін «операції» ширше, адже він передбачає не лише виробництво товарів, а й надання послуг

Які підсистеми виділяють у складі операційної системи?

Підсистему забезпечення, трансформуючи підсистему та підсистему планування і контролю

Якому типу операційної системи відповідає така характеристика: "виготовлення однотипної продукції (послуг) обмеженої номенклатури у великих обсягах упродовж тривалого періоду часу"?

Масовому виробництву

За якого типу операційного процесу доцільне застосування спеціалізованого устаткування, пристроїв та інструментів?

У чому полягає відмінність між поняттями операційного та виробничого менеджменту?

Сфера застосування першого поняття ширше, аніж другого, оскільки передбачає управління у будь-якій підприємницькій діяльності

Яке призначення має підсистема забезпечення?

Організація ритмічної роботи транс формуючої підсистеми

Що таке операційна система організації?

Відкрита самостійна система, головне призначення якої полягає у створенні умов для задоволення потреб споживача у товарах або послугах

Яка з підсистем виконує функції координаційного центру операційної системи?

Підсистема планування і контролю

Характ-ка операційної системи з безперервним процесом?

Цей тип операційної системи доцільніше автоматизувати

Який тип операційного процесу характеризується фупуванням робочих місць за технологічним і предметним принципами, закріпленням за робочими місцями обмеженої кількості операцій та середньою кваліфікацією працівників?

Завдання операційного менеджменту?

Укомплектування належним чином штату організації

Яка з підсистем забезпечує створення додаткової вартості "входів", внаслідок чого з'являються "виходи" операційної системи?

Трансформуючи підсистема

За якої опера-ційної системи за безпечується найповніше ви-користання об-ладнання і мате-ріалів, найвищий рівень продук-тивності праці, найнижча собівартість продукції?

Масового виробництва

До якої групи показників якості належать безвідмовність та ремонтопридатність?

Надійність

У чому прояв-ляяється вплив життєвого циклу товару на операційну стратегію?

Операційна стратегія обирається залежно від стадії життєвого циклу товару

Повторення випуску виробів (послуг) продовж деякого часу, що робить економічно доцільним розробку технологічних процесів.

Серійну операційну систему

Яку роль в операційному процесі відіграють запаси?

Буферу між послідовними поставками матеріалів, сировини, товарів, який дозволяє виключити необхідність безперервних поставок

За якого типу операційного процесу недоцільна детальна розробка технологічного процесу виробництва товару (надання послуги)?

Дрібносерійне

Який фактор підтверджує доцільність невеликих децентралізованих підприємств?

Значне розосередження споживачів та можливість наблизитись до них

У чому полягає призначення нормування праці в контексті проектування операційної системи?

Нормування праці дозволяє організувати операційний процес у просторі та часі

Які функції виконують запаси?

Задоволення споживчого попиту, забезпечення вимог виробництва

За якого операційного процесу робочі місця розміщують за ходом технологічного процесу (предметний принцип), а робочі місця спеціалізуються на виконанні однієї операції?

Одиничне

За якої операційної системи доцільне застосування післяопераційного функціонального планування?

Серійного виробництва, коли окремі вироби або  споживачі переходять з однієї ділянки до іншої

Що передбачає поняття сукупного попиту?

Сумарний обсяг попиту на всі товари й послуги, що виробляються операційною системою

Що передбачає залежний попит?

Залежність виробництва товарів (послуг) від планів виробництва інших товарів (послуг)

У чому полягає сутність соціотехнічного підходу до проектування операцій?

Розподіл функцій людини та техніки при проектуванні операцій

За якої операційної системи доцільне застосування лінійної о планування?

Масового виробництва або системи з безперервним процесом, коли кожний виріб фактично проходить одні й ті ж операції

Які проблеми вирішуються у ході оперативного управління операційним процесом?

Неритмічність поставок товарів

Що передбачає незалежний попит?

Автономність виробництва та попиту по кожному виду виробів та послуг

Який фактор передусім свідчить на користь великих централізованих підприємств?

Висока капіталомісткість транс формуючої підсистеми

За якої операційної системи доцільне застосування фіксованого позиційного планування?

Таке планування здебільшого має тимчасовий характер, тому його зберігають до завершення роботи над проектом

Яке з визначень найбільш об'єктивно відображає зміст диспетчеризації?

Система безперервного контролю та оперативного регулювання ходу операційного процесу з метою забезпечення виконання розділів операційної програми

Для яких запасів найбільш прийнятті системи з фіксованою кількістю?

У разі високого рівня збитків за відсутності запасів

Для яких запасів найбільш прийнятні системи з фіксованою періодичністю?

Для запасів малоцінних товарів

Яка система управління поставками визнана найефективнішою для предметів залежного попиту?

Система фіксації обсягу

Яка система диспетчеризації передбачає завезення ресурсів невеликими партіями на момент потреби у них?

Система фіксації періоду

Яке поняття передбачає звуження масштабу робіт, який необхідно знати працівникові з метою підвищення результативності праці?

Кваліфікація

Зміст якого поняття відображає така дефініція: "визначення нормативного часу на основі послідовних спостережень за діяльністю одного працівника упродовж кількох циклів"?

Трудомісткість

Якому поняттю відповідає таке визначення: "комплекс операцій, зорієнтований на певний кінцевий результат за умов обмеження часу та бюджету на його реалізацію"?

Проект

Сітьовий графік роботи, що проходять найдовший шлях.

Критичний шлях

Сітьовий графік роботи з великим резервом часу.

Критичний шлях

Який резерв часу мають критичні роботи?

Не мають

Яке визначення відповідає поняттю якості?

Це сукупність ознак які задовольняють потребу

Операційний менеджмент 3.5 з 5 на основі 12 оцінок від 12 користувачів