Фінанси підприємства

Оцінка
Скачати

Фінанси підприємства – це система грошових відносин, які виникають к процесі отримання і розподілу грошових доходів і накопичень, формування і використання відповідних фондів грошових фондів.

Передумови ефективного функціонування фінансів підприємств.

- різноманітність форм власності;

- свобода підприємництва та самостійність у прийнятті рішень;

- вільне ринкове ціноутворення та конкуренція;

- самофінансування підприємства;

- правове забезпечення правил економічної поведінки всіх суб’єктів підприємницької діяльності;

- обмеження і регламентація державного втручання в діяльність підприємств.

Фактори, які зумовлюють незадовільний фінансовий стан більшості підприємств?

Неефективне розміщення коштів, брак власних оборотних коштів, наявність стійкої заборгованості за платежами, негативні тенденції у виробництві.

Що не впливає на виручку від реалізації продукції?

?

Балансовий прибуток.

Це загальна сума прибутку підприємства від усіх видів діяльності за звітній період, отримана як на території України, так і за межами, що відображена в його балансі і включає прибуток від реалізації (робіт, послуг), в таму числі продукції допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не мають окремого балансу, основних фондів,  інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті, а також позареалізаційних операцій. 

Коли кошти підприємств підлягають зберіганню в банку?

?

Доход від реалізації основних засобів.

?

Система безготівкових розрахунків.

- класифікацією розрахунків;

- організацію розрахунків;

- форми відповідних документів;

- взаємовідносини платників з банками.

Прибуток як об'єкт оподаткування.

Здійснюється виключенням із суми скоригованого валового доходу, валових витрат платника податку а також нарахованих амортизаційних відрахувань.

Фінансові ресурси підприємств, що формуються при заснуванні.

Це власний, позичений та залучений капітал, який використовується підприємствами для формування своїх активів та здійснення виробничо-діяльності з метою отримання відповідного доходу, прибутку.

Коли виписується платіжна вимога-доручення?

Застосовується переважно в міжміських розрахунках за відвантажені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, їх не застосовують стосовно розрахунків претензійного характеру навіть тоді, коли вони випливають із реальних відносин щодо поставки товарів і надання послуг.

Грошовий потік підприємства.

Це сукупність  надходжень чи вибуття коштів за певний період часу, формованих у процесі господарської діяльності.

Від впливу яких факторів не залежить розмір прибутку.

?

Податкове зобов'язання з ПДВ.

?

Об'єкти фінансів підприємств.

Це грошові відносини, пов’язані з отриманням доходів і накопичень, їх розподілом, формуванням і використанням відповідних фондів грошових коштів.

Що являє собою вексель як цінний папір?

Це письмове безумовне зобов’язання, боргова записка стандартної форми, що дає право її власнику вимагати сплати визначеної у векселі суми від особи, яка видала вексель, у відповідний  строк і у відповідному місці.

Що найбільш повно характеризує податки?

?

Об'єкти оподаткування прибутку підприємства.

Операції зв’язані з продажем товарів (робіт, послуг) у середині держави, їхнім імпортом чи експортом.

Джерела сплати ресурсних платежів.

За яких умов підприємство отримує банківський кредит?

- учасники кредитної угоди мають бути юридичними і функціонувати на принципах комерційного розрахунку;

- підприємства (позичальник) або має бути власником майна, або володіти правом на користування та розпорядженням їм;

- необхідна наявність економічних та юридичних гарантій повернення кредиту після певного строку;

- кредитор має бути так само заінтересований у видачі кредиту, як підприємство-  в його отриманні, тобто повинні збігатися економічні інтереси суб’єктів господарювання.

Що може бути забезпеченням?

- підприємство має бути кредитоспроможним;

- підприємство повинно забезпеч.зростання обсягів виробництва та реалізації продукції

- співвідношення суми зобов’язань, включ. Су-му кредиту, що пла-нується отримати, до суми власного капіталу має становити не більше 70:30;

- інвестиційний проект підприємства-позичаль-ника має бути фінан-сово сукупним та не пе-редбачати виробництва з високими екологічним ризиком;

- кредит має бути за без-печений. Як застава використовуються акції, нерухоме (будівлі, комплексне техно-логічне обладнання) і рухоме (автотанспортні засоби, механізми) майно, виробничі та інші активи, що належать підприємству-позичальнику і можуть бути прийняті в забезпечення згідно з чинним законодавством України. Відповідно до умов, що їх ставлять більшість українських банків, дисконтова на вартість застави повинна становити не менше 200% від суми зобов’язань позичальника. За оцінювання майна, що передається в заставу, урахуванням його ліквідності.

Строк окупності капітальних вкладень.

Визначається як відношення обсягів капітальних вкладень до економічного ефекту і є зворотним попередньому показнику економічної ефективності капітальних вкладень: Цей показник дозволяє визначити період, протягом якого капітальні витрати будуть відшкодовані за рахунок економічного ефекту.

Оборотні кошти.

- Це грошові ресурс, які вкладено в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації продукції

 - Це активи, які протягом одного виробничого циклу або одного календарного року можуть бути перетворені на гроші.

Повне визначення суті фінансового планування.

Це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими й маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді метою фінансового планування є забезпечення господарської діяльності необхідними джерелами фінансування.

Норматив оборотних активів.

Оборотні активи за мінусом короткострокових зобов’язань.

Фактори підвищення ефективності використання оборотних активів.

Гроші, дебіторська заборгованість, матеріальні цінності.

Які використовуються кредити для формування оборотних активів?

- короткострокові (не перевищує 1-го року);

- середньострокові (від 1-го до 3 років);

- довгострокові (понад 3 років).

Лізинг.

Це форма довгострокової оренди, яка передбачає передачу права користування майном іншому суб’єкту підприємницької діяльності на платній основі і на визначений строк.

Показники економічної ефективності використання оборотних активів.

Рентабельність, фондоємкість,  коефіцієнт фондовіддачі, коефіцієнт оборач.

Бізнес-план.

План реалізації певного проекту або угоди. Це суто фінансовий план, але він містить розділи, в яких наводиться розрахунок фінансових показників, таких як затрати, прибуток, рентабельність, строк окупності затрат.

Основні фактори підвищення ефективності основних засобів.

Фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Як поділяються основні засоби за призначенням?

Основні виробничі засоби й невиробничі основні засоби.

Балансовий метод.

Його зміст полягає в тім, що не тільки балансується підсумкові показники доходів і витрат, а для кожної статті витрат зазначаються конкретні джерела покриття.

Метод нараху-вання амортизації нематеріальних активів.

Застосування прямолінійного методу.

Основна мета складання фінансової частини бізнес-плану.

?

Суть оперативного фінансового планування

Підприємству з метою контролю за фактичними надходженнями грошових коштів на поточний рахунок та витрачанням коштів у процесі господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану. Це пов’язано з тим, що фінансове забезпечення  підприємницької та інвестиційної діяльності.

На що  не поширюється мораторій на задоволення вимог кредитів?

?

Після  чого розпочинається ліквідаційна процедура.

Після визначення боржника банкрутом, з рішення арбітражного суду, власників або в інших передбачених законодавством випадках відкривається ліквідаційна процедура.

Фінанси підприємства 3.8 з 5 на основі 6 оцінок від 6 користувачів