Економічна основа оподаткування доходів фізичних осіб та його роль в умовах ринкових відносин

Оцінка
Скачати

Вступ……………………………………………………………………………………………….. 3

1. Сутність податків і їх функції……………………………………………………… 4

2. Система оподаткування  та її становлення в Україні…………………… 7

3. Основні податки, які сплачують фізичні особи…………………………. 10

3.1. Загальнодержавні податки…………………………………………………… 10

3.2. Місцеві податки та збори……………………………………………………… 15

Висновки……………………………………………………………………………………….. 19

Література

Система оподаткування — це продукт діяльності держави, її ва­жливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподатку­вання з урахуванням досвіду інших країн, власних національних особливостей, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необ­хідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань.

Становлення системи оподаткування в Україні почалося з прийнят­тям 25 червня 1991 р. Закону «Про систему оподаткування». У ньому були визначені принципи побудови і призначення системи оподатку­вання, перелік податків, зборів та обов'язкових платежів, платники та об'єкти оподаткування. Таким чином було закладено основи системи оподаткування, створено передумови для її наступного розвитку.

Ураховуючи зміни в податковій політиці держави, необхідність подальшого вдосконалення оподаткування, 2 лютого 1994 р. було прийнято другий варіант Закону «Про систему оподаткування». Третій варіант цього Закону Верховна Рада України прийняла 18 лютого 1997р.

В останньому варіанті Закону дається більш повне і чітке визна­чення принципів побудови системи оподаткування; поняття системи оподаткування, платників податків і зборів, об'єкта оподаткування; обов'язків, прав і відповідальності платників податків; видів подат­ків, зборів і порядку їх зарахування до бюджету та державних ці­льових фондів.

Податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві. Податки як форма фінансових відносин виникли з появою держави. З розвитком товарно-грошових відносин оподаткування здійснюєть­ся в основному в грошовій формі. Податки — це обов'язкові плате­жі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з ме­тою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпе­чують фінансування державних витрат.

Обов'язкові платежі перераховуються в бюджет держави, а та­кож в інші цільові державні фонди. Вони можуть здійснюватися в кількох формах: податки, плата за ресурси, цільові відрахування.

Суспільне призначення податків виявляється в тих функціях, які вони виконують. У спеціальній літературі різні автори називають різ­ні функції податків. Найбільш поширеним є погляд, що податки ви­конують дві основні функції— фіскальну та регулювальну.

Фіскальна функція податків полягає в мобілізації коштів у роз­порядження держави, формуванні централізованих фінансових ре­сурсів для виконання державних функцій. Вона реалізується через розподіл частини валового національного продукту.

Фіскальна функція є дуже важливою для характеристики подат­ків, їх суспільного призначення. Для здійснення цієї функції важли­ве значення має постійність і стабільність надходження коштів.

З підвищенням ролі держави зростає значення регулювальної функції податків. Ця функція реалізується через вплив податків на різні сторони діяльності суб'єктів господарювання. Використання податків у цій функції є достатньо складним процесом і залежить від правильного вирішення таких питань.

1. Визначення об'єкта оподаткування. Згідно з чинним зако­нодавством оподатковуються валовий дохід, прибуток, вартість май­на, сума заробітної плати, вартість товарної продукції, обсяг реалі­зації та ін.

2. Визначення джерел сплати податків. Такими джерелами можуть бути: прибуток (при стягненні податків на землю, на транс­портні засоби, на прибуток, на майно); собівартість (відрахування в цільові державні фонди, сплата місцевих податків і зборів); частина виручки від реалізації продукції (сплата акцизного збору, податку на додану вартість, мита).

3. Установлення розміру ставок податків і методики їх роз­рахунку. Ставки податків є дуже складною проблемою оподатку­вання. Вони істотно впливають на регулювальну функцію податків. Податкові ставки можуть бути універсальними і диференційовани­ми. Вони можуть встановлюватися в грошовому вираженні на оди­ницю оподаткування, а також у відсотках до об'єкта оподаткування. Відсоткові ставки оподаткування можуть бути: пропорційними (не залежать від розміру об'єкта оподаткування), прогресивними (зрос­тають зі збільшенням об'єкта оподаткування), регресивними (зни­жуються зі збільшенням об'єкта оподаткування).

4. Установлення термінів сплати податків. Для різних подат­ків вони різні і залежать від об'єкта оподаткування, розміру подат­ків і джерел сплати. Для здійснення регулювальної функції податків важливе значення має запобігання іммобілізації оборотного капіта­лу підприємства для сплати податків.

5. Надання податкових пільг. Пільги істотно впливають на ре­гулювальну функцію податків і можуть надаватися окремим плат­никам податків щодо окремих об'єктів оподаткування.

6. Застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства суб'єктами господарювання. Штрафні санкції засто­совуються за таких порушень: неподання або несвоєчасне подання необхідних документів, форм звітності до податкової адміністрації; несплата в установлений термін податків та інших обов'язкових пла­тежів державі; приховування об'єктів від оподаткування, умисне за­ниження суми податку. При цьому регулювальна функція податку за­лежатиме від розміру фінансових санкцій та джерела їх сплати.

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Економічна основа оподаткування доходів фізичних осіб та його роль в умовах ринкових відносин 4.4 з 5 на основі 17 оцінок від 17 користувачів