Індекси

Оцінка
Скачати

Основне завдання індексів - характеристика зміни явища, що складаєть­ся з елементів, безпосередньо непорівняних.

Розглянемо методику побудови загальних індексів вартісного і фізично­го обсягу продукції й цін, користуючись такими даними про продаж про­дукції господарствам:

Продукція

1995р.

1996р.

Реалізовано, ц

Ціна 1 ц, грн

Реалізовано, ц

Ціна 1 ц, грн.

Мед

12

250

20

500

Зерно

15000

10

18000

11

Цукрові буряки

70000

2.7

60000

2.7

Треба визначити, в скільки разів у 1996р. порівняно з 1995р. змінились фізичний обсяг продукції й ціни. Зверніть увагу на те, що наведені види продукції неоднорідні, і вимірюючи в центнерах, їх підсумувати не можна. Індекс цін теж не можна визначити так: (500+11+2,7)/(250+10+2,7), оскіль­ки мед, зерно й буряки мають різну питому вагу в структурі реалізованої продукції. У таких випадках застосовують загальні індекси.

Показник, зміна якого характеризується індексом, називається індексо­ваною величиною. Щоб перейти від безпосередньо непорівнянних вели­чин до порівнянних, застосовують ваги. В індексі фізичного обсягу проду­кції індексованою величиною є продукція, а ціни - вагами. Цей індекс від-повідає на запитання, у скільки разів зріс обсяг виробленої чи реалізова­ної продукції в звітному році порівняно з базисним, тому в чисельнику по­трібно брати продукцію звітного періоду, а в знаменнику - базисного. Зміна ж цін не повинна впливати на величину даного індексу, тому ціни і в чисельнику, і в знаменнику мають бути одинакові. Оскільки продукція -об ємний показник, ваги (ціни) беремо базисні:

де q0, q1 - базисний і звітний обсяги продукції: р0, р1 - базисна і звітна ці­ни.

Отже, реалізація продукції зросла в 1,015 раза, тобто на 1,5% (1,015 х 100-100=1,5%).

В індексі цін ціни є індексованими величинами, а продукція - вагами. Цей індекс має показати, як змінились ціни. Тому продукція тут у чисель­нику й знаменнику однакова, а ціни різні. Ціни - якісний показник, тому ваги (продукція) тут звітні:

(ціни зросли в 1,066 раза, або на 6,6%).

Індекс вартісного обсягу продукції показує, як змінилась вартість про­дукції, і має такий вигляд(вартість реалізованої продукції зросла на 8,4%)

Крім загальних, визначають ще й індивідуальні індекси. Останні харак­теризують зміну окремих елементів складного явища. Наприклад, це інди­відуальні індекси обсягу продукції й цін:

Отже, кількість проданого меду зросла на 67%, зерна - на 20%, а реалі­зація цукрових буряків зменшилась на 14% (0,86 х 100-100=14%).

Звертаємо увагу студентів ще й на таке: очевидно, що кількість прода­ного меду зросла в 1,67 рази або на 67%. А ось як зробти висновок про цукрові буряки? Неправильно буде сказати, що кількість проданих буря­ків зменшилась у 0,86 рази. Якщо скажімо, в минулому році буряків було продано 60000 ц. а в звітному - 30000 ц. то, очевидно, що обсяг продажу зменшився в 2 рази. Але Iq=q1/q0=30000/60000=0.5. Щоб визначити рази зменшення, потрібно 1:0.5=2рази. або ж qo ділити на qi (60000:30000=2). Тому, коли має місце зменшення, про рази, як правило, не згадують, а вказують лише зменшення у відсотках крім очевидних випадків, коли по­казник зменшився в 2 чи 3. чи 4 і т.д. рази. Ми повинні були б сказати так. якщо робити повний висновок: продаж цукрових буряків зріс у 0,86 рази. тобто зменшився в 1,162 рази (1:0,86=1,162) або на 14%, На практиці у

ньому випадку, коли порівнюваний показник зменшується, обмежуються висновком у процентах.

Розрізняють індекси об'ємних (кількісних) показників (фізичного обсягу продукції, товарообігу, обсягу споживання й інші) та індекси якісних по­казників (цін, собівартості, урожайності продуктивності праці). При ви­значення перших беруть базисні ваги, а других - звітні. Об'ємні показники характеризують загальний, сумарний стан явища, а якісні - стан явища в розрахунку на одиницю сукупності (ціна одиниці продукції, врожайність з І га і т.д.) і визначаються діленням. Щоб знайти, наприклад, ціну одиниці продукції, вартість продукції потрібно поділити на її кількість.

Між індексами існує такий самий зв'язок, як і між величинами самих показників. Наприклад, вартість продукції визначається множенням кіль­кості продукції на ціну. Відповідно

Або витрати дорівнюють добутку продукції на собівартість.

Отже,  , де Іс , Icq - індекси відповідно собівартості і затрат; Co, Сі - відповідно собівартість одиниці продукції в базисному й звітному періодах. Те ж саме і для індивідуальних індексів:

Якщо індекси пов'язані в єдину систему (наприклад, Ір, Iq, Ipq чи Іс, Iq . І0q), індексний метод може бути застосований для вивчення ролі факторів (фізичний обсяг продукції й ціни є фак горами щодо вартості продукції, а обсяг продукції і собівартість одиниці продукції - факторами щодо за­гального обсягу витрат) у зміні досліджуваного явища.

Розглянемо попередній приклад. Різниця вартості продукції в звітному і базисному періодах

Sqipi-Sqopo=370000-342000=28000rpн.

виникла завдяки дії двох факторів: фізичного обсягу продукції й цін.

Оскільки в чисельнику індекса цін показана фактична вартість продук­ції у звітному періоді, а в знаменнику - вартість продукції звітного періоду в цінах базисного, різниця між чисельником і знаменником цього індексу

~ показує, на скільки гривень змінилась вартість продукції під впливом змі­ни цін:

Різниця між чисельником і знаменником індексу фізичного обсягу про­дукції показує зростання чи зменшення вартості продукції за рахунок змі­ни фізичного обсягу продукції. Тут у знаменнику показана вартість про­дукції в базисному періоді, а в чисельнику - та вартість продукції, яка б була одержана у звітному періоді, якби змінювався лише обсяг продукції, а ціни не змінилися:

Розглянуті загальні індекси цін, фізичного обсягу продукції, собівартос­ті є агрегатними індексами. Як чисельники їх, так і знаменники являють собою суму добутків індексованих величин на ваги, тобто агрегати, набо­ри продуктів. Інколи застосовують також середні арифметичні й гармо­нійні індекси - загальні індекси, побудовані шляхом усереднення індивіду­альних індексів.

←Попередня Наступна→
1 2
Індекси 4.4 з 5 на основі 7 оцінок від 7 користувачів