Проблема ефективності використання іноземних кредитів у економіці України

Оцінка
Скачати

Виходячи з глибокої системної та структурної кризи економіки, яка багатосторонньо впливає на всі макроекономічні показники України (в тому числі й на розвиток інвестиційного процесу в усьому виробничому комп­лексі, на стан торговельного та платіжного балансів, фінансово-економічну нестабільність тощо), вітчизняне господарство не в змозі забезпечити належ­ного рівня розвитку лише за рахунок власних ресурсів. З огляду на це над­звичайно актуальною є проблема отримання зовнішніх ресурсів.

Зовнішні ресурси можуть бути отримані через міжнародні торгово-еко­номічні зв'язки, іноземні інвестиції, міжнародну технічну допомогу та за­рубіжні кредити. Саме останні і є можливими джерелами одержання Ук­раїною зовнішніх фінансових ресурсів для стабілізації економіки та її виходу із кризового стану. При цьому відразу слід наголосити, що загальною проб­лемою усіх статистичних викладок щодо наданих Україні і отриманих нею іноземних кредитів є розбіжності, часом значні, у їх кількісних характерис­тиках. З цього випливає конча потреба єдиної системи реєстрації всіх іно­земних кредитів.

Залучення іноземних кредитів в українську економіку має стратегічний і тактичний інтереси з боку як України, так і іноземних кредиторів, на що необхідно звертати особливу увагу при укладенні конкретних угод із пози­чальниками.

Стратегічний, довгостроковий інтерес України та інтерес іноземних кредиторів у цілому збігаються, бо полягають у якнайшвидшому входженні на­шої країни в світове господарство без значних соціальних потрясінь, що мо­жуть призвести до революційного спалаху і відкочення назад у напрямку до командно-адміністративної системи.

Щодо тактичних, короткострокових інтересів України та іноземних кредиторів, то вони можуть як збігатися, так і бути протилежними. Останні проявляються передусім у розбіжності інтересів сторін як товаровиробників, що конкурують за збут продукції і одержання прибутку.

У цілому пріоритетами в цих відносинах в Україні є: вирівнювання де­фіциту Державного бюджету, торговельного та платіжного балансів; розвиток приватизації, малого та середнього бізнесу; трансформація економічної структури, співвідношення галузей виробництва на основі ринкової рівнова­ги в новому державному утворенні; розвиток ринкових інститутів.

Організаційно-правове забезпечення ефективного залучення, використання і погашення іноземних кредитів, координації діяльності законодавчих і виконав­чих органів влади, юридичних і фізичних осіб (усіх форм власності) у цій сфері створюється законами України, Указами Президента, положеннями і постано­вами Кабміну, розпорядженнями, інструкціями, постановами Мінфіну, Мін­економіки, Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі (МЗЕЗТ), НБУ тощо з питань зовнішньоекономічних відносин країни.

Згідно з Указом Президента України від 20.09.95 р. № 852/95 провідним органом у державі з питань упорядкування, залучення, використання та пога­шення іноземних кредитів під гарантії або інші зобов'язання уряду є Валют­но-кредитна рада Кабінету Міністрів України (ВКР). Але треба повернутись до призупиненого положення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", за яким усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності в країні, їло одержують іноземні кредити, повинні протягом трьох робочих днів надіс­лати в НБУ інформацію про ці кредити — загальна сума, валюта, строк.

Іноземні кредити під державні гарантії можна одержати з двох джерел:

1. Від міжнародних фінансових установ — на підставі міжнародних дого­ворів за участю Мінфіну як фінансового агента уряду.

2. Від іноземних країн та їх інтеграційних економічних об'єднань — згідно з міждержавними і міжурядовими домовленостями по кредитних лініях, де агентом визначено Ексімбанк (ЕІБ) України. Індивідуальні кре­дитні угоди укладаються в рамках базової кредитної угоди уряду України і НБУ з конкретним відомим зарубіжним банком чи консорціумом банків, че­рез яких відкриваються кредитні лінії за схемою: іноземна держава чи міжнародна фінансова установа — уряд України — НБУ — ЕІБ — певний одержувач кредиту в Україні.

Основними критеріями відбору і розгляду Мінекономіки, МЗЕЗТом, Мінфіном, Державним ЕІБ проектів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок іноземних кредитів під гарантії або інші зобов'язання уряду Ук­раїни згідно з постановою Кабінету Міністрів від 03.04.95 р. № 234 мають бути: валютна самоокупність; відповідність пріоритетним напрямкам інозем­ного кредитування: сприяння розвитку експортного потенціалу і виробниц­тва імпортозамінної продукції: забезпечення критичного імпорту; впровад­ження інноваційних проектів: забезпечення енерго- та ресурсозбереження;

можливість швидкого здійснення технічного переозброєння і модернізації, а також забезпечення розвитку інфраструктури За постановою Кабміну від 17.08.95 р. № 655 ВКР має розглядати питання про надання гарантій або інших зобов'язань уряду України іноземним кредиторам для забезпечення погашення заборгованості українських юридичних осіб за кредитами в іно­земній валюті, наданими на умовах валютної самоокупності, тільки тоді, ко­ли є договори застави.

Показник ефективності іноземних кредитів комплексний. Його складо­вими є:

ефективність залучення;

Грошово-кредитна політика

ефективність використання;

ефективність погашення.

Ефективність залучення віддзеркалює умови, за яких можна одержати зовнішні фінансові ресурси. До них належать процентні ставки за кредит, строки його погашення, пільговий період тощо. Додатковими умовами, що 'їх висувають передусім міжнародні фінансові установи, є загальноекономічні умови, такі, як жорсткі параметри дефіциту Держбюджету, з чого випливає потреба скорочення у ньому соціальних витрат, прискорення приватизації, структурної трансформації економіки, в тому числі через закриття багатьох існуючих підприємств, та, по суті, політичні умови, коли в державні органи країни-позичальниці посилають радників-контролерів.

Ефективність використання іноземних кредитів є найважливішою складо­вою серед показників ефективності зовнішніх фінансових ресурсів. Вона відображає цільове призначення іноземних кредитів. По-перше, використання їх на виробничі потреби (придбання засобів праці, в тому числі енергоносіїв та сировини) і на закупівлю предметів споживання. По-друге, загальний роз­поділ іноземних кредитів за галузевим принципом. По-третє, використання зовнішніх кредитів для макроекономічної стабілізації. В цілому ефективність використання іноземних кредитів має загальнонаціональний, загальноеконо­мічний, споживновартісний, вартісний, екологічний та соціальний аспекти.

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Проблема ефективності використання іноземних кредитів у економіці України 5 з 5 на основі 4 оцінок від 4 користувачів