Уміння керувати персоналом

Оцінка
Скачати

Державна податкова адміністрація України.

Академія державної податкової служби України

З предмету: «Менеджмент»

на тему:

Уміння керувати персоналом

Виконала:

Студентка групи ФБ-313

Мельникова А.Г.

Перевірила:

Новицька О.В.

м.Ірпінь 2000

Керувати персоналом — насамперед означає приймати роботу, виконану іншими, і впливати на перебіг її виконання. Працівникові, який тради­ційно виконував певну роботу в організації, дуже важко пристосуватися до ролі керівника. Крім того, витрачаючи багато часу на виконання іншої роботи, менеджер може завдати значної шкоди своїй організації.

Функції менеджера

Менеджери виконують п'ять основних функцій.

· Планування прийняття рішень щодо філо­софії, цілей та стратегії бізнесу, тобто визначення того, до чого треба прагнути, чому.

· Організація — робота, спрямована на досяг­нення цілей; вона передбачає поділ праці за струк­турними підрозділами (бригадами, ланками тощо) та налагодження координації між ними.

· Кадрове забезпечення — наймання на роботу, навчання, утримання людей, які здатні та прагнуть виконувати роботу як одна організована команда.

· Лідерство вплив на поведінку підлеглих, як правило, через міжособистісне спілкування (ко­мунікації).

· Контроль — оцінка фактичних результатів з огляду на поставлені цілі, тобто порівняння того, що зроблено, з тим, що було заплановано, і вжиття відповідних заходів у разі потреби.

Ось як жартома можна описати ці функції ме­неджера.

Як відомо, майже кожен менеджер практично не повинен нічого робити, окрім того, як: вирішувати, що має бути зроблено; наказувати, кому це зробити; вислуховувати, з якої причини це не треба робити, чому це має зробити хтось інший або чому це має бути зроблено іншим способом; стежити за тим, щоб робота була виконана; виявляти, що ро­бота не зроблена, і визначати, чому; вислуховува­ти пояснення того, хто мав її зробити; знову сте­жити за тим, щоб ця робота все-таки була викона­на, і виявляти, що вона зроблена не так, як нале­жить; показати, як вона має бути зроблена; дійти висновку, що, як тільки робота буде зроблена, все має залишатися таким, яким було до того; поду­мати про те, чи не час позбутися працівника, який не може виконати завдання; урахувати, що він (чи вона), напевне, має сім'ю, а будь-який інший працівник може бути таким же поганим, як і по­передній, якщо не гіршим за нього; припуститися думки, що набагато простіше і краще було б само­му зробити цю роботу з самого початку; з сумом зрозуміти, що цю роботу можна було б зробити якісно за 20 хвилин, тоді як хтось інший викону­вав її протягом тижня і не так, як слід.

Хоча на перший погляд здається, що виходом з описаної вище ситуації може бути виконання роботи самим менеджером, насправді це не так. Розв'язання цієї проблеми полягає в тому, щоб ефективний керівник домігся такого виконання роботи, якого він хотів.

Навички керівника. Що означає добре керува­ти персоналом? Це означає, що гарний керівник:

· може вести за собою інших — пристосовувати­ся до прийняття роботи, виконаної іншими;

· може організувати — дотримуватися розпоряд­ку дня;

· може стимулювати — є «тренером» позитив­ного типу;

· ініціативний — сам приймає рішення;

· наполегливий — домагається результатів.

Чим більше ствердних відповідей Ви зможете відверто дати на ці запитання, тим краще ви ви­конуєте свої обов'язки керівника.

Ваша оцінка себе як керівника персоналу

Так

Ні

Чи досягли Ви вершин у своїй роботі? Чи користуєтеся повагою підлеглих зав­дяки своєму досвіду?

Чи здатні Ви зрозуміти своїх співробіт­ників під час обговорення проблем, що виникають?

Ви чесні? Чи уникаєте Ви оточення себе «улюбленцями»? Чи рівно «тримаєте кермо»?

Чи щирий Ваш інтерес до тих, кого Ви навчаєте?

Чи є Ви твердим, але підтримуючим?

Чи уважні Ви до інших, особливо до ро­боти своїх працівників?

Ключові функції керівника

Функція 1: Визначати завдання, тобто «дава­ти» працівникові роботу.

Функція 2: Нагляд — домагатися від праців­ника виконання роботи.

Функція 3: Забезпечення — створення умов, за яких працівник прагнутиме виконати роботу вчас­но і добре.

Функція 4: Консультування, коригування дій, звільнення.

Використання цієї моделі повинно стимулюва­ти позитивні почуття підлеглих, які працюють на Вас. Якщо люди не відчувають задоволення від своєї роботи, вони не можуть працювати ефектив­но.

Основа для хороших стосунків

· Інформуйте працівників, як вони виконують ро­боту:

- дайте зрозуміти працівникові, чого Ви чекаєте від нього;

- вкажіть способи поліпшення роботи.

· Заохочуйте працівників, коли це потрібно:

- звертайте увагу на високі або незвичайні ре­зультати;

- заохочуйте у слушний момент.

· Заздалегідь розповідайте працівникам про зміни, які стосуватимуться їх:

- якщо можливо, поясніть, чому ці зміни можуть статися;

- доведіть їм, що ці зміни необхідно прийняти.

· Використовуйте найкращі здібності кожної осо­би:

- виявляйте у неї здібності, які поки що не використовуються ;

- ніколи не створюйте перепон на шляху праців­ника;

- добре керівництво персоналом полягає в тому, що воно забезпечує виконання роботи у визначені терміни і з належною якістю. Причому самі пра­цівники цього прагнуть.

Створення команди працівників і керівниц­тво нею. Загальновідомо, що часто команда (гру­па) людей, які працюють спільно, може зробити набагато більше, ніж ті самі люди, працюючи окре­мо. Одне ціле є більшою величиною, аніж сума його частин — це максима, якою повинні керуватися менеджери.

Завдання керівника — створити таку коман­ду, яка працювала б стабільно та ефективно. На­самперед керівник мусить знати характеристики добре діючої команди.

Характеристики добре діючої команди.

• кожна особа має бути впевнена у тому, що вона здатна зробити роботу, доручену їй;

• кожна особа мусить відчувати відповідальність перед усією командою в досягненні загальних цілей і звертатися за допомогою в разі потреби;

• кожна особа повинна пристосовуватися до інших членів команди, щоб знати, коли необхідна її допомога комусь іншому, але при цьому уника­ти "рятування" або "захисту" інших від виконан­ня ними особистих обов'язків.

←Попередня Наступна→
1 2
Уміння керувати персоналом 4 з 5 на основі 5 оцінок від 5 користувачів