Системи автоматизації документообігу (електронний офіс)

Оцінка
Скачати

ЗМІСТ.. 2

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І Концепція електронного офісу, як універсальний принцип системи автоматизованого документообігу. 7

1.1 Коротка характеристика системи документообігу підприємства. 7

1.2 Основні етапи розвитку офісної діяльності 8

1.3 Концепція електронного офісу. 10

РОЗДІЛ ІІ Технології та підсистеми САД електроного офісу: структурні та функціональні особливості 14

2.1 Технології обробки зображень документів.. 14

2.2 Системи оптичного розпізнавання символів.. 15

2.3 Системи керування документами.. 17

2.4 Програмне забезпечення для робочих груп (Groupware) 18

2.5 Системи автоматизації ділових процедур.. 21

РОЗДІЛ ІІІ Гіпертекст, як технологія організації повнотекстових баз даних. 25

в автоматизованій системі документообігу електроного офісу. 25

3.1 Сутність та розвиток технології гіпертекст. 25

3.2 Характеристика сучасних гіпертекстових систем та технологій.. 27

ВИСНОВОК.. 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 34

ДОДАТКИ …………………………………………………………………………………..35

п.1 Актуальність

Україна поетапно інтегрується до європейської спільноти, цей процес вплинув на динаміку розвитку внутрішнього економічного та інформаційного середовища. В таких умовах особливо важливим для розвитку вітчизняного бізнесу є створення ефективнодіючої системи документальних комунікацій, адже знання у сучасному світі – це основа економічної активності.

Отже, інформація на підприємстві повинна бути доступною, організованою та керованою. Потужний потенціал для забезпечення розвитку системи документальних комунікацій у даному напрямку створено завдяки сучасним технологічним досягненням. На їх базі стало можливим здійснити комплексну автоматизацію задач розробки, узгодження, розповсюдження, пошуку та архівного зберігання документів в системі документальних комунікацій країни взагалі та документообігу окремих  організацій державної та приватної форми власності.

Постійне збільшення кількості інформації, призводить до того, що традиційні методи роботи з документами стають не достатньо ефективними. Так, по даним компанії Delphi, 15% паперових документів безповоротно губляться і для їх пошуку службовці витрачають до 30% свого робочого часу. Під час переходу до електрон­ної документації та автоматизації документообігу ріст продуктивність їх працівників збільшується на 25—50%, скорочується час обробки одного документа більш ніж на 75%, зменшуються витрати на оплату площі для зберігання документів на 80% (оцінка Norton Nolan Institute).

Тенденцію переходу від традиційних технологій організації документообігу до комп’ютерних відображають наступні цифри: співвідношення кількості паперових та електронних документів че­рез п’ять років буде становити 50 на 50%, через десять років — 30 на 70%; кількість електронних документів подвоюється за рік, а паперових до­кументів росте тільки на 7% (данні компанії XРLOR).

Отже, існують вагомі підстави для впровадження та комплексного застосування нових підходів до організації конторської праці. У сучасній літературі ці підходи об’єднуються у єдину концепцію електроного офісу, що реалізується на базі системи автоматизації документообігу (САД).

п.2 Огляд літератури

Концепція електроного офісу характеризується динамічним розвитком. Це зумовлено швидким зростанням технічних досягнень та широким інтегруванням САД із суміжними системами. Таким чином, беручи до уваги економічну ситуацію в нашій країні, можна зробити висновок, що якісне теоретичне висвітлення питань, пов’язаних з темою дослідження досить проблематичне. Це підтверджує  невелика кількість літератури, що містить актуальну науково обгрунтовану інформацію про предмет дослідження.

Тему розробляли: Трофімов І. П., Суботін М. А., Назаров С. В., Фєльзер А. Б., Ніколаєв А., Кудряєв В. А. та ін. Серед вітчизняних дослідників – Кривенко В. І., Паньчишин Б. І., Буров Є.

 

п.3 Предмет

Предметом дослідження є концепція електроного офісу, статична та динамічна теоретична модель системи автоматизації документообігу. А також, її підсистеми (нові технології, що забезпечують практичну реалізацію концепції):

· технології обробки зображень документів (Imaging System);

· системи оптичного розпізнання символів (Optical Character Recognition System, OCR);

· системи керування документами, СКД (Document Management System, DMS);

· повнотекстові бази даних (Full-Text System);

· системи автоматизації ділових процедур, АДП (Workflow System);

· програмне забезпечення для робочих груп (Groupware),

· елементи та зв’язки між ними.

п.4 Мета

Мета – використовуючи результати наукових досліджень, опублікованих у спеціалізованих періодичних та монографічних виданнях, збірниках наукових праць, описати концепцію електроного офісу; дослідити структурні і функціональні особливості системи автоматизації документообігу і систематизувати отриману інформацію таким чином, щоб вона поєднувала у собі загальний опис концепції електроного офісу та  аналіз окремих елементів САД.

п.5 Завдання

5.1 Відібрати і проаналізувати літературу, яка містить актуальну, науковообґрунтовану інформацію про предмет дослідження.

5.2 Використовуючи отриману інформацію дослідити концепцію електроного офісу та структуру САД, її характерні риси та функції.

5.3 Здійснити опис концепцію електроного офісу.

5.4 Змоделювати САД використовуючи метод системного аналізу.

п.6 Методи

Оскільки предметом дослідження є добре організована система із чітко вираженими цілями, складом та структурою, то найзручнішою методологією її дослідження має бути системний аналіз реалізований на основі системного підходу, як загальнонаукового принципу.

В основному робота написана з використанням методів якісного системного аналізу, але для обгрунтування окремих висновків було застосовано й методи кількісного аналізу. З метою здійснення детального огляду найсуттєвіших якостей предмета використано метод моделювання.

У роботі запропоновано динамічну модель (у вигляді схеми) багатоетапного процесу автоматизованого зчитування текстової інформації.

З метою обгрунтування якісних переваг окремих носіїв інформації застосовано статистичні моделі.

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Системи автоматизації документообігу (електронний офіс) 4.3 з 5 на основі 7 оцінок від 7 користувачів