ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО МІЛІЦІЮ

Оцінка
Скачати

                               РЕФЕРАТ

                  З А К О Н    У К Р А Ї Н И    П Р О   М І Л І Ц І Ю

   Міліція  в  Україні  -  державний  озброєний орган виконавчої влади,  який  захищає  життя,  здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

   Основними завданнями міліції є:

 - забезпечення особистої безпеки громадян,  захист  їх  прав  і свобод, законних інтересів;

 - запобігання правопорушенням та їх припинення;

 - охорона і забезпечення громадського порядку;

 - виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

 - забезпечення безпеки дорожнього руху;

 - захист власності від злочинних посягань;

 - виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;

 - участь у поданні соціальної та правової допомоги  громадянам, сприяння  у  межах   своєї  компетенції    державним    органам,  підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених  на  них законом обов'язків.

             Діяльність  міліції  будується  на   принципах    законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням.Діяльність міліції є гласною. Вона інформує  органи  влади  і управління, трудові колективи, громадські організації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність,  стан  громадського порядку та заходи щодо його зміцнення. За погодженням  з  міліцією засоби масової інформації можуть  акредитувати  своїх  журналістів при  її  органах.  Не  підлягають  розголошенню   відомості,    щостановлять державну або службову таємницю. У  підрозділах  міліції не допускається діяльність політичних партій, рухів та інших  громадських  об'єднань, що мають політичну  мету.  При  виконанні  службових  обов'язків  працівники   міліції незалежні від впливу будь-яких політичних, громадських об'єднань.

            Правовою  основою діяльності міліції є: Конституція   України, цей Закон, інші законодавчі  акти України,  постанови Верховної  Ради  України,  укази  Президента  України,   постанови Кабінету   Міністрів   України,   нормативні   акти   Міністерства внутрішніх  справ  України,  Загальна  декларація   прав   людини, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку. Міліція  виконує  свої  завдання  неупереджено,   у    точній відповідності з законом. Міліція поважає гідність  особи  і  виявляє  до  неї  гуманне ставлення,  захищає  права  людини  незалежно   від її соціального походження, майнового та іншого  стану,  расової  та  національної належності, громадянства,  віку,  мови  та  освіти,  ставлення  до релігії, статі, політичних та інших переконань. При  звертанні  до громадянина працівник міліції зобов'язаний назвати своє  прізвище, звання та  пред'явити  на  його  вимогу  службове  посвідчення.  У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен  виявляти високу культуру і такт.

             Міліція є єдиною системою органів, яка входить  до  структури  Міністерства внутрішніх справ України,  виконує  адміністративну, профілактичну,   оперативно-розшукову,   кримінально-процесуальну, виконавчу  та  охоронну  (на  договірних  засадах)  функції.  Вона складається з підрозділів:

 - кримінальної міліції;

 - міліції громадської безпеки;

 - транспортної міліції;

 - державної автомобільної інспекції;

 - міліції охорони;

 - спеціальної міліції.

  Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана:

1. забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок;

2. виявляти, запобігати,  припиняти  та  розкривати  злочини, вживати  з  цією  метою  оперативно-розшукових  та  профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством;

3. приймати і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення;

4. здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною формою,   провадити  дізнання  у  межах,  визначених  кримінально- процесуальним  законодавством; 

5. припиняти  адміністративні  правопорушення  і  здійснювати провадження у справах по них;

6.  виявляти  причини  й  умови,   що    сприяють    вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї  компетенції  заходів  до  їх усунення; брати участь у правовому вихованні населення;

7. проводити профілактичну роботу  серед  осіб,  схильних  до вчинення злочинів, здійснювати адміністративний нагляд за особами, щодо яких його встановлено, а також  контроль  за  засудженими  до кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;

8. виконувати в межах своєї компетенції кримінальні покарання та адміністративні стягнення;

9. розшукувати осіб, які переховуються від органів  дізнання, слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали  безвісти,  та  інших  осіб  у   випадках,    передбачених

законодавством;

10. виконувати прийняті в установленому законом порядку  і  в межах своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, суду;

11. забезпечувати  в  межах  своєї    компетенції    безпеку дорожнього руху, додержання законів, правил  і  нормативів  у  цій сфері,  здійснювати  реєстрацію  та  облік    автомототранспортних засобів, приймати іспити на право керування транспортними засобами і видавати відповідні документи; запобігати  забрудненню  повітря, водойм транспортними засобами та сільськогосподарською технікою;

 Працівник міліції на території України незалежно від  посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення до  нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням  про  події,  які загрожують  особистій  чи  громадській  безпеці,  або  у  разі безпосереднього виявлення  таких  зобов'язаний  вжити  заходів  до попередження і припинення правопорушень, рятування людей,  подання допомоги особам, які  її  потребують,  встановлення  і  затримання  осіб,  які  вчинили  правопорушення,   охорони   місця   події   і  повідомити про це в найближчий  підрозділ  міліції.  

  Міліції для виконання покладених на неї обов'язків  надається  право:

←Попередня Наступна→
1 2 3
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО МІЛІЦІЮ 5.2 з 5 на основі 9 оцінок від 9 користувачів