Звіт про проходження виробничої практики в АППБ "Аваль"

Оцінка
Скачати

          По мірі надання позичальником необхідних для видачі кредиту  матеріалів комерційний  відділ :

- проводить аналіз економічного стану позичальника , його поручителів та гарантів у     відповідності  з  методиками, прийнятими у банку “Україна” ;

- перевіряє техніко-економічне обгрунтування (додаток № 3) заходу, що кредитується, розрахунки  ефективності  використання кредиту , джерел та строків його погашення ;

- проводить експертизу заставленого майна , перевіряє  місцезнаходження , право   власності заставодавтеля або майнового поручителя на предмет застави, визначає його    ліквідність, доцільні заходи щодо його збереження , з”ясовує чи не є майно предметом    застави по іншим зобов”язанням;

- готує проекти кредитного договору та інших документів, які визначають правові відносини    між банком і позичальником.

- вивчення установчих документів, що регламентують діяльність клієнта ( установчий    договір, склад засновників, їх репутацію та стабільність, строк функціонування під   приємства та форму власності, ступінь відповідальності по зобов”язанням, наявність    дозволу на діяльність, що кредитується ) ;

            За результатами розгляду кредитної справи комерційним , юридичним відділами, експертом ( при видачі кредиту під заставу )  та відділом безпеки надаються письмові  заключення  щодо можливості видачі кредиту  та ступіні його ризиковості.

            Після розгляду у відділах кредитна справа доповідається кредитному комітету, який у межах встановлених граничних розмірів  приймає рішення про видачу кредиту.

Якщо розмір кредиту перевищує граничний розмір відділення , то відповідні документи ,  разом з рішенням  направляються на розгляд кредитного комітету Дирекції. Виписка  з протоколу засідання кредитного комітету та підписаний сторонами кредитний договір  залучається до кредитної справи.

                       

           Після прийняття рішення про видачу кредиту  економіст  укладає кредитний договір між банком та позичальником .  Кредитний договір укладається в трьох екземплярах  (  перший екземпляр  залучається до кредитної справи  та візирується  начальником юридичного відділу  та начальником  відділу безпеки ,  другий екземпляр  отримує позичальник , третій -  передається на  зберігання у юридичний відділ ) .

           Після   підписання банком  та позичальником кредитного договору  економіст  відділу  :

-  готує розпорядження сектору обліку  на відкриття  позичкового  рахунку ;

-  готує розпорядження сектору обліку  на  видачу  кредиту ;

-  готує розпорядження сектору обліку  для прийняття на позабалансовий          рахунок  9819 “ Інші  цінності  та  документи” документів, які  підтверджують  спосіб забезпечення  зобов”язань  по  кредитному  договору ;

-  готує розпорядження сектору обліку  для прийняття  на позабалансовий  рахунок  9819  строкового  зобов”язання  Позичальника ;

-  робить  відповідний  запис  в журналі  регістрації  кредитних  договорів ;

-  формує  справу  по юридичному  оформленню кредита  клієнта-Позичальника .

 

Нарахування  та  утримання  процентів  по кредитам :

-  нарахування процентів по кредитам проводиться  в  відповідності  з  Листом  НБУ  №  192   від  21.09.94 р.  “Про порядок  нарахування , обліку, виплат  та  утримання  процентів   та  відображення  їх  на  рахунках  бухгалтерського обліку  в установах  банків “ , затвердженого  Постановою  Правління  НБУ   №  155  від 16.09.94 р.;

-  меморіальні  ордери кредитний  інспектор  заносить до кредитної  справи  Позичальника ;

-  в разі  несвоєчасної  сплати ( або не в повному  розмірі)  сплати процентів  Позичальником кредитний  інспектор готує розпорядження сектору обліку  про винесення суми нарахованих процентів  на рахунок  2069 “ Несплачені в строк проценти  по короткостроковим  кредитам   до закінчення  дії  договору “ . Один екземпляр розпорядження та меморіальний  ордер кредитний інспектор відділу заносить до кредитної справи ;

-  якщо  проценти несплачені Позичальником на момент закінчення строку дії договору кредитний інспектор готує розпорядження сектору обліку про винисення суми нарахованих процентів  на рахунок  2068 “ Несплачені в строк проценти  по короткостроковим кредитам  після закінчення дії договору”. Один екземпляр розпорядження  та меморіальний ордер  кредитний інспектор заносить до кредитної справи.

           Контроль за цільовим використанням наданого кредиту , своєчасним його погашенням, сплатою відсотків  та виконанням клієнтом інших умов кредитного договору  здійснюється  сектором по комерційній діяльності.

 

           При порушенні умов кредитного договору  чи інших документів, які визначають  відносини між сторонами  у процесі кредитування (  договір застави,передачі боргу, уступки вимог, гарантія, поручительство ) сектор по комерційній діяльності  у відповідності з наказом Голови Правління банку № 123 від 30.11.95р.  та у порядку  викладеному у листі  № 27-08/282 від 22.12..95р. інформує відділ безпеки , спільно з яким опрацьовує та здійснює заходи щодо усунення порушень.

              Перевірки ефективності та цільового використання кредиту здійснюється сектором по комерційній діяльності спільно з представниками відділу безпеки шляхом вивчення документів  та стану виконання бізнес-плану безпосередньо у позичальника. Результати перевірок оформлюються довідкою , у якій зазначаються відомості про дійсне використання кредитних коштів , економічний стан клієнта на момент перевірки, висновки про можливість погашення кредиту  у обумовлені угодою строки та рекомендації про усунення недоліків . З копією довідки знайомиться  під розпис позичальник. При виявлені суттєвих порушень цільового використання кредиту, загрози його несвоєчасного погашення від клієнта витребують пояснення та заходи щодо виправлення становища, які разом з довідкою доповідаються кредитному комітету  для прийняття рішення про застосування передбачених договором штрафних санкцій і  інших заходів спрямованих на усунення порушень.Про рішення кредитного комітету клієнт повідомляється письмово.

1 2 3 4 5
Звіт про проходження виробничої практики в АППБ "Аваль" 4.5 з 5 на основі 117 оцінок від 117 користувачів