Звіт про проходження виробничої практики в АППБ "Аваль"

Оцінка
Скачати

        Місцем проходження мною виробничої практики була Дирекція АППБ “АВАЛЬ” по  Кіровоградській  області .

         Акціонерний комерційний агропромисловий банк “Україна” входить до єдиної банківської системи України.

          Банк у своїй роботі керується Законами України “Про банки і банківську діяльність” ,“Про господарські товариства”,іншими законодавчими актами України,нормативними актами Національного банку України,єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках  на базі комплексної автоматизації та комп”ютеризації та Статутом Акціонерного комерційного  агропромислового банку “Україна”.

           Статутний фонд банку “АВАЛЬ” становить  19.74  млн. гривень.

          Дирекція Акціонерного почтово-пенсійного банку “АВАЛЬ” є структурним підрозділом банку , суб”єктом господарювання,має власний консолідований баланс з урахуванням  балансів   підзвітних   їй   установ ,субкореспондентський рахунок і МФО та здійснює  свою діяльність на засадах повного господарського розрахунку відповідно  до бізнес-плану Дирекції ,затвердженого Правлінням банку.

         Дирекція діє на підставі “Положення про Дирекцію Акціонерного почтово-пенсійного банку “Аваль” по Кіровоградській області”.

            У своїй діяльності керується законами  України,постановами Верховної Ради та Уряду України,нормативними актами Національного  банку України ,Статутом та іншими нормативними документами банку “Аваль”.

        

            Дирекція здійснює  такі  банківські  операції :

- залучення та розміщення грошових вкладів  і кредитів ;

- здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів  та їх касове    обслуговування ;

- ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;

- фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників

  інвестованих коштів;

- купівля , продаж  і  зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції   з  ними;

- придбання права вимоги на поставку товарів і надання послуг  , прийняття ризику    виконання таких вимог та інкасація цих вимог( факторинг);

- придбання за власні кошти засобів виробництва  для передачі  їх  в оренду ( лізинг);

- купівля у організацій і громадян та  продаж  їм іноземної валюти  готівкою і валюти, що    знаходиться на рахунках  і  вкладах;

- довірчі операції (залучення  та розміщення коштів, управління цінними паперами та ін.)    за дорученням  клієнтів;

- надання консультаційних  послуг;

- проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету за дорученням Національного банку  України і Головного управління Державного  казначейства  Міністерства    фінансів України;

- здійснення інших  операцій  з дозволу Національного банку України  та банку “Аваль”.

      Дирекція здійснює банківські операції згідно з “Положенням про ОД АППБ “Аваль”  по Кіровоградській області”  при наявності відповідно оформленої довіреності банку “Аваль”  , переліку  банківських операцій та інших видів  банківської діяльності , які банк “Аваль” доручає здійснювати  Дирекції банку  і дозволу на здійснення банківських операцій , наданого Кіровоградським обласним управлінням Національного банку  України.

     З метою більш повного забезпечення реалізації функцій  Дирекція має право :- вимагати від клієнтів при вирішенні питання видачі кредитів подання документів і відомостей,  необхідних для всебічного виявлення їх фінансового стану та підтвердження кредитоспроможності ;

- здійснювати перевірки використання позичальниками наданих їм позичок  згідно з умовами    кредитного договору.З цією метою проводити необхідні перевірки на місцях, а також контрольні    обміри  будівельно-монтажних  робіт;

- припиняти кредитні відносини з позичальниками , достроково стягувати заборгованість по    наданих позичках;

- порушувати справу перед судом про оголошення клієнта неплатоспроможним;

- від імені банку і в порядку , встановленому банком, брати участь у створеннні і діяльності   спільних підприємств і організацій як на  території України , так  і за її  межами;

- використовувати частину прибутку, що залишилася всіх обов”язкових платежів;

- самостійно регулювати чисельність апарату  Дирекції в межах , затверджених  банком витрат    на оплату праці;

- створювати територіально відокремлені структурні підрозділи ;

- розпоряджуватися  закріпленим  майном , укладати від імені банку  договори ( угоди);

- надавати клієнтам на договірних засадах  додаткові  платні  послуги , що не суперечать    чинному  законодавству.

 

Сектор  по  комерційній  діяльності  ( кредитний  відділ)

           

        Сектор по комерційній діяльності - це структурний підрозділ Дирекції , ціллю якого є  отримання прибутку  шляхом  залучення тимчасово вільних  грошових  коштів  у  одних осіб  та надання іншим особам, які мають потребу в позичкових коштах. В своїй діяльноті  сектор по комерційній діяльності  взаємодіє  з  бухгалтерією  Дирекції, контролює правильність  відображення в обліку операцій відділу , з відділом кредитування та фінансування , з відділом безпеки, юридичним  відділом, відділом координації діяльності банку.

         Відповдальність за виконання операцій  несе  начальник сектору по комерційній діяльності .

                  

               ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВІДДІЛУ

- залучення кредитних ресурсів  для своєчасного виконання  обов”язків перед клієнтами банку, виконуючи банківські операції ;

- ефективне та раціональне розміщення кредитних ресурсів з ціллю отримання прибутку  банку , в умовах риночної економіки, забезпечення фінансової стабільності банку, його платоспроможності  та  ліквідності ;

- залучення коштів на вклади  ( депозитні операції )  для збільшення банківських ресурсів ;

- кредитування юридичних та фізичних осіб  ;

- організація  готівкового  обігу  клієнтів банку , контроль за виконанням  підприємствами  та  організаціями встановленого порядку  ведення касових операцій ;

              

               ОСНОВНІ  ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

- купівля  та продаж кредитних ресурсів ;

- купівля грошових коштів у юридичних осіб шляхом заключення депозитних договорів ;

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Звіт про проходження виробничої практики в АППБ "Аваль" 4.5 з 5 на основі 117 оцінок від 117 користувачів