Звіт з педагогічної практики в КНЕУ

Оцінка
Скачати

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА  ПЕДАГОГІКИ  ТА  ПСИХОЛОГІЇ

Звіт

про проходження педагогічної  практики

Студент :ОЕФ,5 групи,

                Кузьменко І.М.

                   _______________

Керівник від

бази практики : Янович О.А.

                   _______________

Керівник від

кафедри : ФедоренкоН.І.

                   _______________

КИЇВ 2000 р.

ЗМІСТ.

                     

1. Календарний план……………………………………………3

2. Вступ……………………………………………….4

3. Характеристика бази практики…………………………5

4. Аналіз відвіданих 2-х навчальних занять:

· перший урок………………………………………………….6

· другий урок…………………………………………………..6

       5. Конспект проведення 3-х уроків……………………….8

       6. Підбиття підсумків практичної діяльності у

          вигляді звіту про апробацію ………………………17

       7. Психолого- педагогічне дослідження учня ………18

       8. Характеристика зі школи …………………………22

9. Висновки……………………………………………23

“Погоджено”                                             “Затверджую”

керівник від кафедри                          керівник від бази практики       

Федоренко  Н.І.                                              Янович О.А.

Календарний план  педагогічної практики

студента 4 курсу ОЕФ , спец. 6106 , 5 групи

Кузьменка Ігоря Миколайовича

на період з 15 грудня по 28 грудня

РОЗДІЛ  ПРОГРАМИ

СТРОКИ  ВИКОНАННЯ

Загальна характеристика бази практики                                               

15.12.99

Психолого-педагогічне дослідження

15.12.99

Відвідані заняття

     -перше заняття

     -друге заняття

15.12.99

18.12.99

Проведені заняття

     -перше заняття

     -друге заняття

     -третє заняття

20.12.99

23.12.99

27.12.99

Підготовка письмового звіту та матеріалів до нього

28.12.99

Складання диференційованого заліку

27.02.00

Вступ.

Немає потреби доводити, що знання законів, основних принципів в ринковій економіці необхідні практично всім. І в першу чергу тим, хто вчить і тим, хто вчиться. Сьогодні перед суспільством, загальноосвітньою середньою спеціальною та вищою школою, педагогами постала конкретна задача: зі стін навчальних закладів повинна виходити молодь, морально, психологічно і практично підготовлена до праці і життю в нових умовах господарювання, професійної орієнтації і виховання учнів і студентів.

Перспектива розвитку нашої країни сьогодні визначена - ринкова економіка, тому необхідно готувати школярів до майбутньої трудової діяльності в умовах ринкових відносин.

Ціль проходження економічної практики полягає в засвоєнні учнями системи знань в області оподаткування громадян і підприємств, як елемента загальної культури сучасної людини.

     Проходження педагогічної практики спрямовано на вирішенні таких задач:

1. Розвиток економічно важливих якостей особистості, які підвищують адаптацію молоді в професійній сфері суспільства;

2. Формування економічних знань і умінь, які необхідні для конкурентоспроможності майбутніх випускників школи;

3. Засвоєння учнями знань, необхідним їм для подальшого вибору професії та сфери діяльності;

4. Забезпечення рівня підготовки, яка дозволяє учням продовжувати навчання в економічних коледжах, на економічних факультетах вузу.

Сучасне економічне мислення - це не тільки усвідомлення основоположних принципів господарювання, розуміння сутності і основних напрямків економічного розвитку. Перед усім це перетворення економічних знань на практичні дії, що забезпечують високий економічний ефект.

Економічна освіта стала потребою сьогодення. Вона покликана сформувати в людях, громадян України, економічні знання, діловитість, підприємництво, навики аналізувати економічну ситуацію і приймати обгрунтовані рішення.

Характеристика бази практики.

Я проходив практику в Головинській середній школі з метою отримання певних навичок у навчанні інших людей, навчитись володіти аудиторією, орієнтуватись в будь-яких ситуаціях, які виникають в процесі спілкування з учнями, а також навчитись викладати матеріал цікаво, застосовуючи різноманітні прийоми і методи навчання, які я вивчав в курсі “Методика викладання”. Проведення занять виховує у молодого вчителя дисциплінованість і відповідальність, бо є зразком для учнів, тобто якщо він допустить якусь помилку, це вплине на ставлення учнів до вчителя як до особистості. Саме тому необхідно продумати свої дії, слова, щоб отримати бажані результати.

Головним завданням практики є одержання певного досвіду в роботі з аудиторією, враховуючи її особливості (вік, рівень освіти, спеціальність і ін.), а також використання методів, прийомів і форм навчання на практиці. На основі знань, які я отримав з курсів “Методика викладання “, Психологія”, “Комунікативні процеси навчання”, я повинен вірно підібрати стиль спілкування з учнями, вибрати найефективнішу мотивацію, спираючись на вікові особливості групи; використати методи навчання таким чином, щоб саме навчання принесло задоволення учням. Це в свою чергу приведе до того, що матеріал уроку надовго залишиться в пам’яті учнів, що і  є метою заняття.

На мою думку вчитель повинен робити все , щоб учні не “засинали” на заняттях, тобто повинен застосовувати активні методи навчання, а потім оцінювати знання, і якщо потрібно-виправляти і доповнювати. Необхідно також приділяти увагу самостійній роботі учнів. Застосування активних методів навчання: дискусій, ділових ігор, зацікавить учнів ще більше. Паралельно з вивченням теоретичних питань, учні повиння вирішувати задачі, тим самим розвиваючи логічне мислення.

В школі працює 26 вчителів, з них тільки 2 мають середню спеціальну освіту, решта мають вищу освіту (педагогічну), також в школі є 4 старших викладачі.

Матеріально - технічна база школи має досить  високий рівень . Усі кабінети оснащено згідно профілю тих предметів , які в них викладаються : є телевізори, магнітофон, екрани  проектори , наочні посібники . Дуже добре обладнані  кабінети фізики , хімії та біології . Творчо підійшли до оформлення своїх кабінетів учителі української мови та літератури . У школі є комп’ютерний клас з сучасною технікою та програмним забезпеченням; також школа має свою їдальню, спортивний  і актовий зали.

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Звіт з педагогічної практики в КНЕУ 16.6 з 5 на основі 47 оцінок від 47 користувачів