Бухгалтерський облік

Оцінка
Скачати

Первісна вартість основних засобів за мінусом зносу утворить їхню залишкову вартість. Вартість відтворення основних засобів в сучасних умовах подає собою відновну вартість.

Первісною вартістю основних засобів, що придбані  підприємством до 1 січня 1997 г., є їхня відновна вартість по результатах переоцінки на 1 січня 1997г. Списання затрат при внутрішньому переміщенні основних засобів.

Якщо об'єкт основних засобів демонтований, а після цього змонтований на новому місці, то його первісна вартість залишається незмінної.

Затрати будуть віддані на зменшення фонду нагромадження або за рахунок чистого прибутку підприємства. На витрати виробництва такі затрати не відносять.

Предмети, не що враховуються в складі основних засобів.

Вичерпний перелік таких предметів даний в Положенні про бухгалтерський облік і звітності в Україні.

До них відносяться:

предмети, що служать менш одною року, незалежно від їхньої вартості;

предмети вартістю в межах 50 мінімальних заробітних плат за одиницю по ціні набуття незалежно від терміну їхньої служби за винятком сільськогосподарських машин і знарядь, будівельного механізованого інструменту, а також робітничої і продуктивної худоби, що відносяться до основних засобів незалежно від їхньої вартості;

спеціальні інструменти і спеціальні пристрої (інструменти і пристрої цільового призначення для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення  індивідуальних замовлень) незалежно від вартості;

спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільне приладдя незалежно від їхньої вартості і терміну служби;

спецодяг незалежно від вартості і терміну служби; тимчасові споруди, пристрої і прилади, затрати по зведенню яких відносять на собівартість будівельно-монтажних робіт в складі накладні витрати;

тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах або здійснення технологічних процесів вартістю в межах 50 мінімальних заробітних плат за одиницю по ціні набуття (виготовлення);  предмети, призначені для видачі напрокат;

ІV.     Звітність промислового підприємства.

Звітність промислового підприємства представляє собою систему  показників, що характерезують в узагальненому вигляді виконання планових завдань і підсумки їх господарсько-фінансової діяльності за минулий період (місяць, квартал, рік) по даним бухгалтерського обліку, статистики і оперативно-технічного обліку. Її складають з допомогою підрахунку, угрупування і спеціальної обробки даних обліку. Звітність є вирішальною стадією обліку. З її допомогою аналізується діяльність підприємства, шляхом укладання звітності планових і фактичних даних ,що містяться в звітності, виявляють причини і фактори найдених відхилень, позитивні і негативні сторони в роботі підприємства за звітний період.

В залежності від джерела даних поточного обліку розрізняють з виду звітності: бухгалтерська звітність, статистична і оперативна.

Бухгалтерська звітність - звітність, показники якої, органічні випливають з даних синтетичного і аналітичного бухгалтерського обліку і підтверджуються первинними обліковими документами.

Статистична звітність - складається не тільки по даним бухгалтерського обліку і підтверджуються первинними обліковими документами.

Оперативна звітність - застосовується для поточного контролю за ходом виконання плану по найбільш важливим показникам.

Поділ цей умовний, бо чисельні форми містять показники двох, а інколи і всіх виглядів обліку.

По періодичності подання розрізняють періодичну звітність і річну звітність.

До періодичної звітності відносять місячну, квартальну, поточну звітність.

До річної відносять звітність, що характерезує роботу підприємства за минулий рік, тобто заключну звітність.

Укладанню річного звіту передує більша підготовка, мета якої забезпечити максимальну точність, доручення і реальність, а також інші вимоги, пред'явлені до системи звітних показників.

Основною формою бухгалтерської звітності є баланс. Бухгалтерський баланс складається з двох рівнозначних частин - активу і пасиву, в першій з яких відображають величину і склад засобів підприємства, а в другій -джерела їхнього утворення на звітну дату.

Зіставлення показників балансів на почало і кінець звітного періоду дозволяє встановити зміни обсягу і складу засобів, джерел їхнього утворення за розглядуваний період.

В балансі наводять фінансові результати роботи – суму отриманого прибутку або збитку.

В складі балансу є ряд додатків, що містять розшифровки деяких статей балансу.

В процесі написання реферату, я зрозуміла, що бухгалтерський облік основних засобів - дуже важливий напрямок бухгалтерського обліку взагалі. Одержання вірогідної інформації про майно підприємства набуває першорядної важливості саме зараз, на етапі становлення і розвитку ринкових відносин.

В наш час підприємства одержуюіть можливість прояву ініціативи в області порушення і ведення бухгалтерського обліку, що вимагає від бухгалтерів деяких творчих здібностей і багато знань для оптимізації обліку.

Дуже ускладнює діяльність бухгалтерів: трудність переходу до сучасної системи і роботи в умовах ринкових відносин, що розвиваються, недостатність досвіду роботи в таких умовах, відсутність позитивних прикладів,  недосконалість і суперечливість підзаконних актів.

З іншого боку, для себе я розглядала проблему обліку основних засобів як можливий керівник підприємства і відзначила неуважність з якою реальні керівники відносяться до обліку бухгалтерією основних засобів.

Законодавчі органи намагаються допомогти підприємствам в обліку основних засобів. Прикладом такої допомоги може служити встановлення вартості основних засобів, прив'язаної до плаваючого показнику мінімальної місячної оплати праці. Я думаю, що вдосконалення системи обліку основних засобів буде продовжене і в майбутньому.

 

Література:

1. “Настольная книга бухгалтера” в 3 т. /Сост. В.М.Прудников/ Т.1 - ИНФРА-М 1995г.

2. “Принципы бухгалтерского учета” /Б.Нидлз/ - Финансы и статистика - 1994г.

3. “Теорія бухгалтерського обліку”/З.В.Кирьянова/ - Финансы и статистика - 1994г.

4. План счетов бухгалтерского учета - ПРИОР - 1995г.

1 2 3 4
Бухгалтерський облік 4.7 з 5 на основі 48 оцінок від 48 користувачів