Бухгалтерський облік

Оцінка
Скачати
Тернопіль 1998

Виконала:

3. Класифікація основних засобів в промисловості.

Під організацією бухгалтерського обліку розуміється науково обгрунтована система виконання облікових робіт, побудова облікового процесу з метою одержання своєчасної і вірогідної інформації для оперативного керівництва господарством, ефективного контролю за ощадливим і раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Згідно з Законом про бухгалтерський облік і звітності бухгалтерський облік представляє собою упорядковану систему збору, реєстрації і узагальнення інформації в грошовому виразі про майно, зобов'язання продавця підприємств, про рух майна і зобов'язань продавця шляхом суцільного, безперервного і документованого обліку всіх господарських операцій.

Відповідно, виходячи з цього визначення, об'єктами бухгалтерського обліку на промисловому підприємстві є: майно, зобов'язання продавця, господарскі операції, здійснювані підприємством в процесі своєї діяльності.

В бухгалтерському обліку майно визначається як сукупність оборотних і позаоборотних активів підприємства. При цьому до оборотних активів відносяться грошові засоби або продукція, що може бути конвертована в грошові засоби або спожиті протягом одного року або звичайного операційного циклу.

Якщо цей цикл більш одного року, те таке майно оборотним не вважається. Отже, до оборотних активів відносяться:

готівка в касі підприємства,

грошові засоби, що зберігаються на рахунку підприємства в банках,

легко реалізовувані цінні папери, тобто короткострокові

фінансові вкладення,

дебеторська заборгованість,

запаси сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції,

поточна частина видатків майбутніх періодів.

До позаоборотних активів відносяться  активи,  корисні властивості яких очікується використати протягом періоду понад одного року.

В склад необоротних включаються:

основні фонди,

земельні дільниці,

об'єкти природокористування,

капітальні вклади,

довгострокові фінансові вклади,

нематеріальні активи,

ділова репутація підприємства і ін.

Зобов'язання Продавця - це боргові зобов'язання, що повинні бути оплачені підприємством протягом звичайного операційного циклу (одного року), так звані поточні зобов'язання продавця.

Якщо борги оплачуються потягом терміну, що перевищує 1 рік, те це довгострокові зобов'язання.

До поняття зобов'язань продавця не відноситься дебеторська заборгованість.

Звичайний операційні період означає період часу від моменту інвестування грошових засобів до їхнього повернення в будь-якій формі.

Господарські операції - факти підприємницької і іншої діяльності підприємства, що виявляють вплив на майно, зобов'язання продавця, величину грошових результатів.

1. Формування повної і вірогідної інформації про діяльність

підприємства, його майнове положення: інформацію, необхідну

внутрішнім користувачам підприємства і зовнішнім користувачам.

2. Забезпечення інформацією користувачів бухгалтерської звітності для контролю за додержанням законодавства України при здійсненні господарських операцій, за доцільністю операцій. Наявністю і рухом майна, користтуванням різноманітними ресурсами в відповідності з затвердженими

нормами.

3. Запобігання негативних результатів і виявлення внутрішньогосподарських резервів, забезпечення фінансової тривалості.

При організації БУ виходячи з функцій БУ: інформаційної, і контрольної, і самого БУ як функції управління організацією. БУ на підприємстві повинно виходити з основних правив організації бух. обліку.

Основні правила:

1. Нормативне регулювання БУ. Держава в особі законодавчої і виконавчої влади в відповідних законах і інших актах встановлює єдині правові і методологічні основи організації і ведення БУ в Україні, порядок подання і складання порівняльної і вірогідної інформації про майнове положення, їхні доходи і видатки: інфляція для користувачів бух. звітності, склад, утримання, адреси і терміни подання звітності підприємствам. Органи, що мають право регулювати організацю БУ: Кабінет Міністрів, ЦБ, ДПІ, які в межах своєї компетенції регламентують одноманітний підхід до відображення в БУ господарства. Процесів, принципи оцінки, обов'язки, права і відповідальність обліку (облікового) апарату, розробляють план рахунку, інструкцію до нього, нормативні акти і методичні вказівки з окремих питань.

1. Поєднання державного регулювання з ініціативою підприємства по раціоналізації і вдосконаленню обліку.

Обліковий процес організовується самими підприємствами, виходячи з особливостей їхньої діяльності і вибраної облікової політики. Підприємство несе відповідальність за організацію БУ, виконання законодавства і виконання господарських операцій.

3. Послідовне підвищення ролі БУ в забезпеченні інформаційної зацікавленості користувачів для прийняття правильних економічних рішень: інформація про фінансовий стан, прибутки, конкурентноспроможності і т. д.

4. Забезпечення інформативності і оперативності, і аналітичності, що дозволяє виявляти вплив різноманітних факторів, сприяти ефективності промисловості.

5. Динамічність організації бух. Обліку, вдосконалення БУ, методології і техніки на основі наукової організації праці; оптимізації затрат на ведення БУ.

6. Використання в БУ загальних принципів управління, системний підхід, використання ЕОМ, принципів програмування цільового засобу і т. д.

Для виробничої діяльності помисловим підприємствам необхідні основні засоби (засоби праці); вони багаторазово беруть участь в виробничому процесі, частинами  переносять свою вартість на продукт, що створюється не змінюючи при цьому своєї речовинно-натуральної форми.

До основних засобів відносяться також: житлові будинки і будинки культурно-побутового призначення, господарський інвентар, обчислювальна техніка, дорослі робітники, багатолітні насадження вартістю більш 50 мінімальних заробітних плат за одиницю, термін служби яких перевищує один рік.

На рахунку 01 'Основні Засоби' на окремих субрахунках обліку основних засобів, що знаходяться в експлуатації, в запасі, на консервації або переходять в звичайну (виробничу) оренду. Облік орендованих основних засобів, отриманих на умовах звичайних ( виробничої) аренд, здійснюється орендарем за балансом на рахунку 001 'Орендовані основні засоби'. На рахунку 01 'Основні засоби' організуються пооб'єктний аналітичний облік основних засобів в місці, де вони знаходяться (в цехах, виробництвах, відділах і т. д.)

←Попередня Наступна→
1 2 3 4
Бухгалтерський облік 4.7 з 5 на основі 48 оцінок від 48 користувачів