Реєстри та форми бухгалтерського обліку

Оцінка
Скачати

1. Облікові реєстри, їх егіди.

2. Форми облікових реєстрів.

3. Техніка облікової реєстрації.

4. Форми бухгалтерського обліку.

Облікові реєстри, їх види

Всі господарські операції, які відображені в первинних доку­ментах, підлягають групуванню і відображенню в певному порядку в облікових реєстрах.

Облікові реєстри — це носії інформації спеціального формату і будови, призначені для реєстрації, групування і узагальнення господарських операцій, оформлених відповідними первинними документами.

Ø Записи господарських операцій в реєстрах називаються обліковою реєстрацією.

Інформація, що міститься в облікових реєстрах використовується:

Ø Для оперативного керівництва

Ø економічного аналізу господарської діяльності підприємств

Ø для складання звітності

Залежно від змісту здійснюваних операцій реєстри бухгал­терського обліку мають різну будову, форму та по-різному кла­сифікуються

Техніка облікової реєстрації.

Порядок запису господарських операцій в облікових реєстрах Регламентується Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну України від 24 травня 1995 р. №88.

Відповідно до Положення записи в облікових реєстрах роблять:

Ø на підставі належно оформлених і опрацьованих документів,

Ø чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок,

Ø в міру надходження документів до місця опрацюваня,

Ø не пізніше строку, який забезпечував би своєчасну виплату заробітної плати, складання звітності та розрахунків.

Класифікація облікових реєстрів:

Подпись: Облікові регістри

Записи в облікові реєстри можуть бути прості (здійснюються тільки в одному примірнику); копіювальні (застосовують у тому випадку, коли треба мати копію) (касова книга)

Порядок відображення господарських операцій в облікових реєстрах залежить від форми бухгалтерського обліку, що застосо­вується на підприємстві.

Основні напрями удосконалення облікової інформації:

Ø об'єднання в одному обліковому реєстрі хронологічного і систематичного обліків,

Ø застосування позиційного (лінійного) і шахового записів у облікові реєстри,

Ø використання систем накопичувальних і групувальних документів для одержання узагальнених показників по групі однорідних документів і скорочення їх дальшої реєстрації,

Ø максимальне впровадження сучасної обчислювальної техніки для опрацювання облікової інформації.

Первинне спостереження та вартісне вимірювання.

 Оцінка та калькуляція.

1. Основні показники господарської діяльності.

Основні показники господарської діяльності підприємств та організацій поділяються на:

Кількісні – це показник обсягу, або інших процесів (кількість заготовлених виробничих запасів, виробленої та реалізованої продукції)

Якісні – характеризують економічну ефективність процесу

Рентабельність – процентне відношення суми прибутку до обсягу реалізованої продукції, до вартості всього капіталу вкладеного у підприємство

Ефективність – порівняння показників рентабельності з плановими і у динаміці заряд звітних періодів, або з показниками інших підприємств, що праціють в таких самих умовах

Інші якісні показники:

2. Оцінка матеріальних цінностей

Оцінка — це відображення об'єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх в цілому по підприємству.                   

Оцінка матеріальних цінностей пов'язана з визначенням собі­вартості продукції. У бухгалтерському обліку оцінка матеріальних цінностей можлива:

Ø за купівельними цінами;

Ø фактичною собівартістю купівлі;

Ø за ринковими цінами;

Ø за обліковими цінами.

Фактична собівартість матеріальних цінностей = заго­тівельна собівартість товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство + транспортно-заготівельні витрати.

Транспортно-заготівельні витрати включають:

Ø витрати по транспортуванню,

Ø комісійні і командировочні,

Ø природний убуток у дорозі,

Ø витрати по страхуванню вантажів і транспортних засобів.

Купівельними цінами можуть бути:

Ø прейскурантні або договірні,

Ø прейскурантні зі скидкою або накидкою,

Ø фактичні ціни (визначаються за прейскурантними або дого­вірними із включенням різних націнок), скидок, вартості допоміж­них та транспортних витрат.

Фактична вартість одержуваних матеріалів буде різною залежно від методики включення до неї залізничного тарифу.

Ціни франко-вагон-станція призначення передбачає, що залізничний тариф сплачує постачальник за рахунок своїх коштів.

Ціни франко-вагон-станція відправлення передбачають, що залізничний тариф включається до фактичної вартості товаруї зверх прейскурантної або договірної ціни й оплачується покупцем.

Для поточної оцінки руху матеріальних цінностей протягом визначеного періоду використовують облікові ціни.

3. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція

Калькуляція — визначення фактичної собівартості придбаних предметів праці, виготовленої продукції (виконання робіт, послуг).

Принципи оцінки господарських засобів:

Ø Загальним принципом оцінки господарських засобів є їх  фактична собівартість;

Ø Основні засоби обліковуються за початковою вартістю;

Ø Залишки дебіторської та кредиторської заборгованості в балансі показують в сумах, визначених господарюючими суб'єктами (дебіторами і кредиторами).