Документація та інвентаризація

Оцінка
Скачати

Реферат на тему:

Первинне спостереження та вартісне вимірювання. Документація та інвентаризація

1. Документація та її значення.

2. Вимоги до змісту та оформлення документів. Виправлення помилок у первинних документах та облікових реєстрах.

3. Класифікація документів.

4. Документооборот і його організація. Зберігання документів.

5. Інветаризація, її значення і види.

6. Порядок проведення і оформлення інветаризації.

7. Виявлення результатів інветаризації і відображення їх в обліку.

Для забезпечення суцільного та безперервного спостереження за всіма господарськими операціями, що здійснюються на підприємстві, використовують бухгалтерські документи.

Це важливий елемент методу бухгалтерського обліку:

Документ – це письмове свідчення про здійснення господарської операції

Зведений – складений на підставі декількох первинних документів для отримання узагальнених даних

Документація - спосіб оформлення господарських операцій відповідними документами.

ë Вона служить для первинного спостереження за господар­ськими операціями і є обов'язковою умовою для відображення їх в обліку.

ë Відіграє важливу роль в управлінні діяльністю підприємства.

ë Здійснює контроль за доцільністю і законністю господар­ських операцій, дотримання державної дисципліни.

ë Забезпечує контроль за збереженням майна господарства, раціональним його використанням.

ë Має юридичне значення як письмовий доказ здійснення господарських операцій.

ë Використовується при аналізі господарської діяльності, для фінансового контролю, аудиту і документальних ревізій.

2. Вимоги до змісту і оформлення документів

Від якості оформлення документів залежить повнота і досто­вірність показників обліку та звітності.

Основні вимоги до складання документів:

ë Своєчасність складання

ë Достовірність показників

ë Правильність оформлення

ë Заповнення всіх реквізитів

Реквізити — це показники, які характеризують сутність господарської операції.

Основні реквізити – ті, які є в кожному документі

Додаткові – притаманні певним окремим документам

Відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку первинні документи повинні бути складені в момент здійснення господарських операцій, або одразу ж після їх завершення.

Документи складають на бланках типових форм, які затвер­джені Міністерством фінансів і Міністерством .статистики України або на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністер­ствами та відомствами України.

Форма документа має бути:

Ø простою

Ø зручною

Ø характеризувати відповідну операцію, задовольняючи вимоги оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку.

Для виконання цих вимог велике значення має уніфікація та стандартизація документів.

¥ Уніфікація документів — це розробка єдиних форм доку­ментів для оформлення однотипних господарських операцій.

¥ Стандартизація документів — це встановлення для бланків однотипних документів однакового найбільш раціо­нального розміру і форми з завчасним визначенням розміщення відповідних реквізитів.

Виправлення помилок у первинних документах проводять такими способами:

Ø Коректурний спосіб

Ø Спосіб «червоного сторно».

Класифікація документів.

Для оформлення різноманітних господарських операцій, що здійснюються на підприємствах, використовують різні за формою і змістом документи.

 Правильному складанню і використанню документів в обліку допомагає їх класифікація.

Класифікація документів — це поділ на групи за певними відмінними ознаками.

Документооборот і його організація.

Документооборот — це рух документів від моменту їх складання або одержання від інших підприємств до передачі на зберігання в архів після запису в облікові регістри.

Основні етапи документообороту

Ø Складання і оформлення документа

Ø Прийняття документа бухгалтерією

Ø Рух документа по відділах

Ø Передача документа на засоби обчислювальної техніки і повернення назад

Ø Передача документа до архіву.

Для забезпечення рівномірного руху документів розробляють графік документо-обороту, в якому передбачається послідовність проходження документів, робота кожної ланки, вказуються конкретні виконавці і т.інше.

Зберігання документів.

Строки зберігання документів і звітності встановлюються Головним державним управлінням при Кабінеті Міністрів України.

 Наприклад:

1. Головні книги та особові рахунки робітників і службовців, баланси та звіти зберігаються постійно.

2. Акти документальних ревізій — 5 років.

3. Документи, що послужили підставою для облікових запи­сів — 3 роки і т.д.

Інвентаризація, її значення та види.

Інвентаризація —це елемент методу бухгалтерського обліку, з допомогою якого забезпечується наявність облікових даних про засоби підприємств з їх фактичною наявністю

За повнотою охоплення об’єктів інвентаризації

За характером

Повну – яка передбачає су-цільну перевірку всього майна підприємства і стану розрахун-кових відносин

Часткова – яка охоплює окремі види засобів

Планова – проводиться за вчасно складеним планом

Позапланова – проводиться за розпорядженням керівника

1) пожежі;

2) стихійні лиха

3) вимога слід-чих органів

Порядок проведення інвентаризації.

Ø Наказом або розпорядженням керівника призначається інвентаризаційна комісія, до складу якої входять:

1. Спеціаліст по даній групі товарів.

2. Представник бухгалтерії.

3. Представник адміністрації.

4. Матеріально відповідальна особа.

Ø Інвентаризацію проводять на 1 число, для полегшення звірки фактичних даних з обліковими.

Ø Інвентаризаційна комісія представляє матеріально відпові­дальній особі наказ або розпорядження на проведення інвен­таризації.

Ø Матеріально відповідальна особа складає товарно-матеріаль­ний звіт на момент інвентаризації і дає підписку про те, що всі документи по надходженню та вибуттю цінностей включені в даний звіт і ніяких неоприбуткованих та неописаних цінностей у нього немає.

Ø При наявноті каси інвентаризацію починають із зняття залишків у касі.

←Попередня Наступна→
1 2
Документація та інвентаризація 5 з 5 на основі 2 оцінок від 2 користувачів