Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Оцінка
Скачати

Реферат на тему:

Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку

1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.

2. План рахунків бухгалтерського обліку.

1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Класифікація рахунків – це групування їх за певними однорідними ознаками.

Класифікація рахунків за призначенням та струткурою                                       зроблено таким чином       

Основні

Рахунки розрахунків

Фондові

Грошові

Активні 63,71,72,73

Пасивні 60,65,68,69,70,90,92,93

Активно-пасивні 61,75,76,78,79

Активні 50,51,52,54,55,56,58

Пасивні 85,86,87,88

Класифікація бухгалтерських рахунків за економічним                                       змістом запишемо в такий спосіб

Подпись: Рахунки господарських засобів, грошових коштів, господарських процесів

Рахунки джерел господарських засобів і грошових коштів можна показати схематично:

План рахунків бухгалтерського обліку

Для одержання різнобічної інформації необхідної для управ­ління і контролю велике значення має застосування науково обгрунтованого плану рахунків.

План рахунків — це систематизований перелік найме­нувань і кодів рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку, що використовуються для відображення діяльності під­приємства, установи, організації.

План рахунків розробляється на основі класифікації рахунків за їх економічним змістом і затверджується Міністерством фінан­сів України за погодженням з Міністерством статистики України.

/ План рахунків є обов'язковим для всіх підприємств та оргнізацій України.

Згруповані за економічним змістом рахунки розміщені в плані рахунків таким чином:

Ø Розділи рахунків господарських засобів та процесів

Ø Розділи рахунків джерел фомування цих засобів.

Ø Забалансові рахунки.

Зміст розділів типового плану рахунків

№ п/п

№ розділу

Назва розділу

Зміст розділу

І

І

«Основні засоби»

Призначений для обліку наявності і руху основних засобів, їх зносу, затрат на капітальний та поточний ремонти.

П

«Виробничі запаси»

Охоплює рахунки, призначені для обліку наявності та руху виробничих запасів (матеріалів, палива) транспортно-заготівельних витрат та переоцінки.

III

«Затрати на виробництво»

Призначений для відображення процесу виробництва продукції (робіт, послуг), включаючи капітальні вкладення.

IV

«Готова продукція, товари і реалізація»

Об'єднує рахунки, призначені для обліку наявності і руху предметів обігу (готової продукції, товарів), їх відвантаження і реалізації витрат, пов'язаних з ними.

V

«Грошові кошти»

Охоплює рахунки призначені для обліку наявності грошових коштів господарства (каса, банк), включаючи фінансові вкладення.

VI

«Розрахунки»

Об'єднує рахунки, на яких відображається процес обігу товарів і грошових коштів (покупці, замовники, підзвітні особи, підрядчики, розрахунки по оплаті праці).

VII

«Фінансові результати та використання прибутку»

Охоплює рахунки, на яких ведеться облік фінансових результатів діяльності господарства.

VIII

«Фонди і резерви»

Об'єднує рахунки, на яких обліковуються джерела формування власних засобів (статутний, амортизаційний, фонди спеціального призначення, резерв наступних витрат та платежів).

IX

«Кредити банків та фінансуван­ня»

Об'єднує рахунки як джерел залучених коштів, так і джерел власних засобів.

Забалансові рахунки.

Ø Призначені для обліку засобів, що тимчасово перебувають у господарстві, а також інших об'єктів, що не підлягають відоб­раженню у балансі.

У діючому плані рахунків застосовано серійно-порядковий спосіб нумерації рахунків:

Ø За кожним розділом закріплена певна серія номерів з урахуванням деякого резерву вільних на випадок виникнення потреби в додаткових синтетичних рахунках.

ë Номери синтетичних, балансових рахунків двозначні. Для того, щоб кожний номер рахунка складався з однакової кількості знаків, перед однозначним порядковим номером ставлять 0 (01,02,03).

ë До окремих синтетичних рахунків передбачені субрахунки. Номер кожного субрахунка складається з номера синтетичного рахунка і порядкового номера самого субрахунка.

                                                                 01 – 1

                     “Будівні споруди” – 1

Для забезпечення правильного використання рахунків при відображенні господарських операцій одночасно з прийняттям плану Міністерства фінансів України розробляється і затверджу­ється інструкція щодо його застосування.

Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку 5 з 5 на основі 2 оцінок від 2 користувачів