Облік податкових векселів

Оцінка
Скачати

Реферат на тему:

«Облік податкових векселів»

Журнал

видачі довідок, про відповідність статусу імпортера вимогам абзацу п’ятого пункту 11.5 Закону України „Про податок на додану вартість”

Дані про звернення платника

Дані про видачу довідки

Термін дії довідки

Посада, прізвище інспектора, яким підготовлено заключення про надання довідки

Примітка

№ запиту

Дата запиту

Дата

1

2

3

4

5

6

7

Не допускається зволікань у розгляді запитів платників та забезпечити безперебійну видачу довідок з якомога короткий термін.

2. До затвердження Кабінетом Міністрів України переліку товарів критичного імпорту податковий вексель може бути видано платником податку на всі види ввезених (пересланих) ним на митну територію України товарів, крім підакцизних товарів (за виключенням тютюнової сировини) та товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Оплата податку на додану вартість за ввезену на митну територію України тютюнову сировину здійснюється шляхом надання податкового векселя.

3. Терміново повідомити регіон митні органи про прийняття зазначеної постанови та провести її до відома платників податків через держ. податкові адміністрації всіх рівнів та через засоби масової інформації.

ПОРЯДОК

випуску, обігу та погашення податкових векселів, що видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України

І. Загальні положення.

1. Цим Порядком, розробленим відповідно до пункту 11.5 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі — Закон), встановлюються єдині правила випуску, обігу обліку та погашення векселів, які випускаються (далі — видаються) платниками податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України на суму податкового зобов'язання.

Дія цього Порядку поширюється на ввезені (імпортовані) товари, оформлення митної декларації щодо яких проводиться з дня набрання чинності Законом незалежно від дати укладення договорів (контрактів), відповідно до яких здійснюється їх ввезення, та дати перетину державного кордону України.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни мають таке значення:

податковий вексель — простий вексель, що видається платником податку на додану вартість на суму податкового зобов'язання при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України;

аваль — вексельне поручительство, згідно з яким комерційний банк приймає на себе відповідальність за оплату податкового векселя перед векселедержателем і яке оформляється гарантійним написом банку на векселі чи на спеціальному додатковому аркуші (алонж) окремо для кожного окремого примірника кожного векселя. Забороняється оформлення аваля одним документом більше ніж на один вексель.

3. Зобов'язання щодо сплати податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України виникають у день оформлення ввізної митної декларації, але сплату можна відстрочити шляхом видачі податкового векселя.

4. Податковий вексель може бути видано лише особою, яка відповідає всім наведеним нижче вимогам:

є платником податку на додану вартість відповідно до вимог статті 2 Закону;

зареєстрована як платник податку на додану вартість згідно з статтею 9 Закону та внесена до реєстру платників податку на додану вартість;

має індивідуальний податковий номер, присвоєний як платнику податку на додану вартість.

Особи, які не відповідають хоча б одній з вимог цього пункту сплачують податок на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України в установленому порядку без видачі податкового векселя.

5. Податковий вексель не може бути видано на суму податку на додану вартість щодо ввезених (пересланих) на митну територію України підакцизних товарів та товарів, які відносяться до товарних груп 1-24 Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Виданий податковий вексель не підлягає передачі шляхом індосаменту.

Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.

За користування податковим векселем не нараховуються проценти або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.

II. Видача податкових векселів.

6.   Видача  податкового   векселя  здійснюється   за  бажанням платника податку на додану вартість. Векселедержателем є державна податкова адміністрація за місцем реєстрації векселедавця як платника податку на додану вартість.

7. Податковий вексель складається на суму податкового зобов'язання, тобто на суму податку на додану вартість, яка нарахована і має бути сплачена при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України. Вартість товарів для цілей визначення суми податку, належної до сплати, визначається відповідно до пункту 4.3 і Закону.

При митному оформленні ввезеного (пересланого) на митну територію України товару сума податкового зобов'язання за однією вантажною митною декларацією не може бути частково оплачена векселем, а частково коштами. Вексель видається на повну суму додаткового    зобов'язання,    нарахованого    за    вантажною    митною декларацією і окремо для кожної вантажної митної декларації.

8. Строк,  на який видається податковий вексель,  не  може перевищувати 30 днів, включаючи дату його видачі.

9. Видача податкового векселя здійснюється під час проведення митного оформлення ввезених (пересланих) на митну територію України товарів у строк, встановлений для сплати податку на додану вартість.

10. Податковий вексель складається:

виключно на вексельному бланку, що видається банківською установою та відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 10 вересня 1992 р. № 528 "Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків";

у грошовій одиниці України, перерахованій за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, діючим на дату виникнення податкових зобов'язань.

На кожному з примірників зазначається послідовний номер документа, як це передбачено пунктом 64 Положення про переказний і простий вексель, затвердженого постановою ЦВК і РНК СРСР від 07 серпня 1937 р. № 104/1341 (33 СРСР, 1937 р., № 52 ст. 221).

←Попередня Наступна→
1 2 3