Багатовалютний облік

Оцінка
Скачати

В даному додатку зібрані воєдино відомості про багатовалютний облік, який реалізований в “1С:Бухгалтерії - Проф.” версії 2.0.

“1С:Бухгалтерія - Проф.” дозволяє вести облік в декількох (до 1000) валютах. Для організації валютного обліку використовується список валют, історія курсів валют, настройка плану рахунків на валютний облік.

Список валют викликається з режиму “Валюти” пункту “Операції” головного меню, а також виводиться з інших режимів при необхідності вибору валюти. Для кожної валюти в списку вказано код, найменування, коротке найменування та курс на робочу дату. Код валюти 3-х значний і не може повторюватись. Коротке найменування валюти складється з трьох символів, воно використовується для позначення валюти в документах (наприклад, USD, DM і т. д.).

При перегляді списку валют Ви можете натисненням клавіші F3 викликати список курсів текучої валюти (тобто валюти, вказаної курсором в списку валют). В списку курсів в лівій графі вказується дата встановлення курсу, а в правій - курс (кількість гривень в одиниці даної валюти).

При вході в даний режим курсор автоматично встановлюється на останню дату. Ви можете здійснювати пошук потрібного курсу по даті (спочатку вказується рік, потім місяць і число).

Курси по датах слід вводити тільки при їх зміні. На дату, якої немає в списку, курс береться по останній попередній даті списку. Якщо список пустий або в ньому всі дати більш пізні чим та, яка Вас цікавить, курс даної валюти на цю дату рахується рівним нулю.

Для того, щоб програма почала вести облік операцій в валюті, слід в режимі корегування списку рахунків поставити символ “+” в графі “Вал” у тих рахунків, по яких Ви будете вести облік у валюті.

Дану ознаку можна вказувати і по рахунках, і по субрахунках. Якщо Ви вкажете ознаку валютного обліку тільки по рахунку, то по субрахунках валютний облік вестися не буде, інакше кажучи, для них не будуть формуватися залишки і обороти в валюті.

По рахунках, для яких вказано облік у валюті, програма при підрахунку підсумків розраховує залишки і обороти в гривнях, в валюті по кожній валюті окремо і в гривнях по кожній валюті окремо (гривневе покриття валюти). Це дозволяє виконувати переоцінку валюти.

Як правило, валютний облік ведеться по рахунках обліку грошових засобів (50, 52 рахунок), розрахунків зі сторонніми організаціями (60, 61, 62, 64, 76 і т. д.) і з підзвітними особами (71 рахунок). При необхідності Ви можете вести валютний облік по будь-яких потрібних Вам рахунках.

При вводі проводок в журнал операцій, якщо для рахунку дебета або рахунку кредита встановлено ознаку валютного обліку, при вводі проводки програма запитує найменування валюти і суму в валюті. Сума в гривнях розраховується на основі курсу на дату проводки, цю суму при необхідності можна виправити.

Аналогічно відбувається запит валюти в режимі типових операцій. В проводках, в яких хоча б для одного рахунку вказано ознаку валютного обліку, виконується запит валюти і суми в валюті.

При перегляді журналу операцій у верхній частині екрану відображається валюта, сума у валюті і курс для активної (вказаної курсором) проводки.

В карточках рахунків і субконто і в журнальному ордері в проводках з валютою виводиться назва валюти, сума в валюті та курс.

Для вибраного найбільш зручного для Вас режиму вводу проводок в журнал операцій і в типових проводках Ви можете встановити наступні парметри в режимі “Параметри”:

· не розраховувати суму по курсу - при заданні цього параметру сума проводки не вираховується шляхом множення суми в валюті на текучий курс;

· рахувати ціну валютною - при заданні цього параметру ціна, яка виводиться, рахується валютною, в протилежному випадку - гривневою.

В журналі операцій, в карточках і в журнальному ордері виводиться курс валюти, встановлений на відповідну дату. Однак при заданні в меню “Парметри” режиму “Розраховувати в документах курси валют” в цих документах буде виводитися реальний курс проводки, який розраховується шляхом ділення суми провдки на суму в валюті.

При виводі обортно-сальдової відомості, обортно-сальдової відомості по субконто, шахматки, зведених проводок і оборотів рахунку по валютних рахунках після рядка з загальними залишками в гривнях і оборотами виводяться рядки по кожній валюті. В них може виводитися сума в валюті або гривневе покриття. Перемикання між цими режимами здійснюється натисненням клавіші F6.

Аналіз рахунку включає декілька документів по кожній валюті окремо.

В аналіз субконто включаються рядки по кожній валюті.

Перед формуванням карточок рахунків і субконто, аналізу рахунку по датах і субконто, оборотів між субконто, запитується валюта, по якій формується документ. Для формування документу без обліку валюти слід при виборі валюти натиснути F8.

Для звернення до валюти і до оборотів і залишків по валюті в мові звітів викорстовуються спеціальні правила, команди та макроімена.

Оброти і залишки в валюті. Для тих рахунків і субрахунків, по яких ведеться облік в валюті, Ви можете в документах і звітах використовувати залишки і обороти в валюті та в гривневому еквіваленті. Для посилання на гривневий еквівалент по конкретній валюті слід після відповідного макроімені покласти символ “~” і потім номер валюти, яка використовується. Для одержання суми в валюті слід, крім того, покласти в кінці макроімені символ “В”. Наприклад:

СНД52 - загальний залишок на початок періоду по 52 рахунку в гривнях;

СНД52~1 - залишок на початок періоду по 52 рахунку в гривнях по першій валюті;

СНД52~2 - залишок на початок періоду по 52 рахунку в гривнях по другій валюті;

СНД52~ - залишок на початок періоду по 52 рахунку по першій валюті в валюті;

СНД60:&~1В - залишок на початок періоду по 60 рахунку по текучому субконто по першій валюті в валюті.

В формулах і формах документів типових операцій в макроіменах замість номера валюти можна класти Пх, де х - номер проводки. В цьому випадку буде викорстовуватись валюта. Яка вибрана в проводці з номером х.

Перебір валют. Для перебору валют в документах і звітах використовуються команди:

ЫБРАТЬ ВАЛЮТУ

←Попередня Наступна→
1 2