Фінансові аспекти роздержавлення і приватизації в Україні

Оцінка
Скачати

I. ЕКОНОМІКО–ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ

ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ.

1.1. Приватизація власності та її цілі._____________________________ст.4

1.2. Правові основи приватизації._______________________________ст.11

1.3. Приватизація в зарубіжних країнах._________________________ст.21

II. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА

ПРОБЛЕМИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ.

2.1. Оцінка вартості капіталу та інших факторів виробництва

у контексті приватизаційного процесу.____________________________ст.26

2.2. Інвестиційна діяльність в умовах приватизації._______________ст.43

2.3. Державна програма приватизації 2000-2002 рік.  ______________ст.57

III. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

 В УКРАЇНІ.

3.1. Зарубіжний досвід приватизації та перспективи його

 використання на українському грунті.____________________________ст.67

3.2. Перспективи розвитку приватного підприємництва в

 сучасних умовах._______________________________________________ст.79

3.3. Державна підтримка малого підприємництва.________________ст.91

      ВИСНОВОК_________________________________________________ст.98

      ЛІТЕРАТУРА______________________________________________ ст.103

      ДОДАТКИ        

ВСТУП

     Процес приватизації, що офіційно почався в Україні з 1 грудня 1992 року, складний і суперечливий. Існує велике розмаїття точок зору щодо мети, форм, термінів приватизації, ступеня готовності України до неї. Потреба роздержавлення та  приватизації майже ні в кого не викликає сумніву й обгрунтовується, по-перше, кризовим станом економіки та суспільства в цілому; по друге, неминучістю переходу до ринку; по-третє поняттям природженної активності приватного власника; по-четверте, визнанням того постулату, що своя власність – це основа свободи особи.  

   Сучасна криза економіки України – результат розбалансованості усієї структури продуктивних сил і виробничих відносин. Для створення умов функціонування ринкової економіки слід демонополізувати та роздержавити економіку. Економічні перетворення, що включають зміну форм власності, дозволяють забезпечити належні умови для прискорення науково – технічного прогресу, як найважливішого фактора стабілізації, а з часом – і зростання темпів економічного розвитку. Жорстка державна регламентація економічного життя суспільства та відсутність конкурентоспроможних ринко­вих відносин не дає можливості працюючим підвищувати свої доходи за рахунок випуску більш якісних товарів з відносно невисокою собівартістю, яка забезпечувала б споживчий попит на них. Такі обставини не дозволяють переливати капітал в рентабельніші виробництва і не стимулюють створення підприємств, які б випускали аб­солютно нові товари, що користувалися б попитом або випереджали його. Важливим способом розв'язання цих суперечностей може бути тільки приватизація об'єктів державної власності.

  Роздержавлення може відбуватись шляхом позбавлен­ня держави права власності на засоби виробництва, або зниження її впливу на підприємства, які знаходяться в її власності. В іншому випадку держава може обмежитися отриманням частини прибутку з підприємств у вигляді податку (без регламентації подальшого її розподілу) або здачею підприємств в оренду без права викупу, при якій форма власності не змінюється.

     Сьогодні Україна стоїть на порозі великої приватизації, в ході якої необхідно повною мірою врахувати гіркий досвід спекулятивно – мафіозної “малої” приватизації, повчальний досвід приватизації в західних країнах і Чехії, а також позитивний і негативний досвід Росії де проведено масове акціонування великих держпідприємств.

   У дипломній роботі яка пропонується Вашій увазі, описано теоретичні засади приватизації, правове забезпечення,  її актуальність і необхідність здійснення, помилки, які були допущенні в процесі приватизації, досвід інших країн. Приватизація являє собою головну складову частину економічної реформи, її стратегію і тактику. Це процес, якому притаманні глибинні властивості,  пов’язані з кардинальними змінами в економіці України.

I. ЕКОНОМІКО–ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ                         ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ.

1.1. Приватизація власності та її цілі.

Жорстка державна регламентація економічного життя суспільства та відсутність конкурентоспроможних ринко­вих відносин не дає можливості працюючим підвищувати свої доходи за рахунок випуску більш якісних товарів з відносно невисокою собівартістю, яка забезпечувала б споживчий попит на них. Такі обставини не дозволяють переливати капітал в рентабельніші виробництва і не стимулюють створення підприємств, які б випускали аб­солютно нові товари, що користувалися б попитом або випереджали його. Важливим способом розв'язання цих суперечностей може бути тільки приватизація об'єктів державної власності.

Роздержавлення може відбуватись шляхом позбавлен­ня держави права власності на засоби виробництва або зниження її впливу на підприємства, які знаходяться в її власності. В іншому випадку держава може обмежитися отриманням частини прибутку з підприємств у вигляді податку (без регламентації подальшого її розподілу) або здачею підприємств в оренду без права викупу, при якій форма власності не змінюється.

Роздержавлення - це багатогранний процес обме­ження державного втручання в соціальну, економічну і політичну сфери життя суспільства. В економічній сфері процес роздержавлення є переходом від прямого адмініс­тративного управління до податкового регулювання. Створюється конкурентне середовище за рахунок збіль­шення числа виробників і антимонопольних заходів від­мови від регламентування цін, переходу до їх вільного регулювання за рахунок переливу капіталу і співвідно­шень попиту і пропозиції, встановленняпрямих зв'язків як між підприємствами всерединікраїни, так і з зарубіжними партнерами та створення фондових і товарних бірж. Але становлення ринкової економіки, ефективність якої доведена досвідом багатьох високорозвинутих країн, можливе тільки за умови різних форм власності на засо­би виробництва. Роздержавлення включає в себе і прива­тизацію, яка стає логічним продовженням вдосконалення форм господарювання, організації і керування підприєм­ствами в процесі послаблення втручання держави у ви­робничу сферу.

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Фінансові аспекти роздержавлення і приватизації в Україні 5.2 з 5 на основі 18 оцінок від 18 користувачів