Технічні вимоги щодо виготовлення поліетиленових пляшок

Оцінка
Скачати

4. Методи контролю.

4.1. Зовнішній вигляд пляшок, колір пластмаси, відсутність стороннього запаху - контролюють візуально.

4.2. Розміри і параметри та вмістимість контролюють по ГОСТ 24980 калібрами або іншими засобами.

4.3. По п.1.4. Контроль вмістимості даних технічних умов здійснюються шляхом наповнення пляшок водою з температурою +200 С.

Відповідний об'єм води вимірюється мірним посудом ГОСТ 1770.

4.4. Показники опору внутрішнього тиску термостійкості визначаються згідно ГОСТ 10117, ГОСТ 13903.

4.5. Відхилення паралельності площини торця шийки пляшки ПЕТФ до площини дна контролюють у відповідності до ГОСТу 24980.

4.6. Відхилення від перпендикулярності вертикальної осі й пляшки дна контролюють у відповідності з вимогами ГОСТ 24980.

4.7. Наявність шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинно перевищувати норм вказаних в таблиці і відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88.

Таблиця

Назва речовин

ГДК мг/м3 в ПРЗ

Клас небезпеки

Дія на організм

Ацетальдегід

5,0

ІІІ

Подразнює слизову оболонку очей і верхніх дихальних шляхів.

Терефталева кислота

0,1

І

Діє на центральну нервову систему, слизову оболонку очей, органів дихання, шкіри.

Оксид вуглецю

20,0

ІV

Макотоксичний газ діє на центральну нервову систему, викликає удушення, задишку

4.8. Контроль за наявністю шкідливих речовин в ПРЗ виробничих приміщень здійснювати по МВ затвердженими МОЗ України по МУ №256382 /Москва, 1982 р./, МУ № 3068-84, від 27.08.1984 р., МУ № 2905-83 /Москва, 1989 р./.

Періодичність контролю шкідливих речовин в ПРЗ у відповідності до ГОСТ 12.1.005-88.

          Для виготовлення ПЕТФ пляшки допускається використання ПЕТФ форми, виготовлених матеріалів, які погоджені для даних цілей МОЗ України та відповідають вимогам СанПиН 42-123-4240-86, від 31.12.1986 року.

5. Транспортування і зберігання.

5.1. Пляшки ПЕТФ транспортують всіма видами транспорту і у відповідності до правил перевезень вантажів, які діють на кожний вид транспорту. При транспортуванні пляшок у відкритих автомобілях, вони повинні бути захищені від атмосферних опадів, морозу, спеки.

5.2. Зберігаються пляшки ПЕТФ в закритих приміщеннях на піддонах або стелажах не більше 6 рядів і на відстані не менше 1 м від джерела тепла, водопровдіних і каналізаційних труб.

6. Гарантія виробника.

6.1. Виробник гарантує відповідність пляшок ПЕТФ вимогам даних технічних умов при дотриманні умов транспортування і зберігання.

6.2. Гарантійний термін зберігання не менше 18 місяців із дня виготовлення.

7. Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища

7.1. Охорона праці здійснюється проведенням заходів по оптимізації виробничої сфери у відповідності з вимогами СП 245 "Санітарні норми проектування промислових підприємств".

7.2. Охорона атмосферного середовища повинна здійснюватись у відповідності з Державними санітарними правилами ДСП 201 "Охорона атмосферного повітря населених міст по ГОСТ 12.3.030-83. Переработка пластических масс. Требования безопасности ГОСТ 17.2.01-76, ГОСТ 17.2.3.-2-78. СанПиН 4946-89.

7.3. Охорона грунту від забруднення побутовими і промисловими відходами забезпечується виконанням СанПиН 42-128-4690.

7.4. Очищення стічних вод повинно здійснюватись відповідно до вимог СанПин 4630.

Перелік

документів, на які є посилання

в технічних умовах

Позначення НД

Назва НД

Номер пункту, в якому подано посилання на НД

1

2

3

ГОСТ 24980-92

Тара стеклянная.

Методы определения параметров.

п.3, п.4, п.5

ТУ 10.10-01-11-89

"Пробки поліетиленові"

п.1.3, п.1.7

СанПиН 42-123-4240-86

"Сантехнические нормы"

Допустимые количества миграцыи химических веществ, выделяющихся с полимерных и других материалов, контакти-рующих с пищевыми продуктами и методы их определения.

СанПиН 4630-88

"Охрана поверхностных вод от загрязнения"

п.7.1

СанПиН 42-128-4690-88

"Санитарные правила удержания территорий населения годорода".

п.7.3

СН 245-71

Санитраные нормы проектирования промышелнных предприятий.

п.6.1.

ДСП 201-97

Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных пунктов.

п.7.1

ГОСТ 10117-91

"Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей". ТУ.

п.4.2.1.

ГОСТ 17.2.1.01-76

Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых вырбросов вредных веществ.

п.2.2.

СанПин 4946-86

Санитарные правила по охране атмосферы воздуха.

п.7.2.

ГОСТ 1170-74Е

Посуда мерная лабораторная стеклянная. Метод определения термической устойчивости.

п.2.1

ГОСТ 13903-93

Тара стеклянная. Метод определения термической устойчивости.

п.3.2

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требованыя к воздуху рабочей зоны.

п.3.8

ГОСТ 12.3.030-83

ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности.

п.4.2

ТУ У 13656009.072-98

Лист реєстрації змін

№ аркушів /сторінок/

Зм.

Зміне-них

Заміне-них

Нових

Анульо-ваних

Всього листів /сторі-нок/ в доку-менті

№ доку-менту

Вхідний номер супрово-джуючого документу і дата

Підпис

Дата

КАТАЛОЖНИЙ ЛИСТОК ПРОДУКЦІЇ

Код ЦСМ 090                                   

КОД ОКП 918516                              11

Назва продукції                                 12

Реєстраційний номер

_________________

Пляшка полімерна марки

ПЕТ

Позначення продукції за ТУ            13

Пляшка полімерна марки

ПЕТ

Позначення ТУ                                 14

ТУ У 1400007018-001-2000

Назва ТУ                                           15

Пляшка полімерна марки

ПЕТ

Код ОКПО підприємства-виробника

Назва підприємства-виробника        17

приватний підприємець

Гулик М.І.

Адреса підприємства, поштовий     18 індекс, місто, вулиця                        

78200, м.Коломия, вул. Винниченка, 37

Телефон, факс                                   19

2-02-00

Дата початку випуску продукції       20

2000 р.

Номер сертифіката безпеки (за         21    наявності)

1 2 3