Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва

Оцінка
Скачати

Курсова робота з дисципліни:

організація виробництва

Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………………………3

1.Проектно—конструкторська підготовка виробництва…………………….5

1.1Основні завдання та організація проектних робіт……………………..5

1.2Етапи проектно—конструкторських робіт……………………………….6

1.3Вимоги до конструкції нового виробу………………………………………9

1.4Управління якістю при проектуванні виробу…………………………..11

1.5Вартісний аналіз і вартісний інжиніринг…………………………………15

2.Технологічна підготовка виробництва…………………………………………..19

2.1Сутність, цілі та завдання ТПВ……………………………………………….19

2.2Організаційні системи ТПВ…………………………………………………….20

2.3Регламентація ТПВ…………………………………………………………………21

2.4Проектування технологічних процесів…………………………………….23

2.5Обґрунтування вибору технологічного процесу………………………26

2.6Документація технологічних процесів…………………………………….30

2.7Організаційна складова технологічних процесів………………………32

2.8Забезпечення якості технологічного процесу…………………………..34

Висновки…………………………………………………………………………………………37

Додатки…………………………………………………………………………………………..39

Список використаної літератури………………………………………………………40

Вступ

Бурхливий розвиток науки ініціює не менш бурхливий розвиток та впровадження новітніх технологій і виробництва на їх основі.

Важливим етапом втілення наукової ідеї у реальність є проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва.

Конструкторська підготовка виробництва на підприємстві є першою стадією підсистеми технічної підготовки. На ній складається технічне, відбувається економічне обґрунтування доцільності виробництва нового (чи модернізованого) виробу(продукту);розробляється ескізний проект, який дає загальне уявлення про технічні особливості(будову і принцип роботи) нового виробу.

         Завершальним етапом першої стадії виробництва підсистеми технічної підготовки є розробка технічного проекту та робочої документації.

          Слід зазначити, що розробка технічного проекту тісно пов’язана з рівнем технологічного розвитку підприємства. Дуже часто схожі завдання можна різними по підходу технологічними прийомами.

         Технологічна підготовка займається розробкою нових (чи модернізацією та адаптацією існуючих) технологічних процесів, необхідних для виконання поставлених задач у процесі виробництва заданої продукції.

         Технологічна підготовка виробництва(далі ТПВ) поділяється за системністю підходу виробництва  конкретного виду продукції(новий цикл виробництва, локалізованість чи інтегрованість техпроцесу у загальній системі виробництва), і залежить від масштабу і характеру роботи підприємства.

         ТПВ вирішує дуже широкий спектр завдань, які прямо чи ні впливають на ефективність виробництва—планування розміщення необхідного устаткування і обладнання, планування взаємопов’язаних техпроцесів, планування допоміжного виробництва, ефективне використання матеріальних, енергетичних, людських ресурсів.

         Таким чином, для успішного впровадження наукових ідей у виробництво, створення нових конкурентноспроможних зразків продукції необхідна серйозна конструкторсько—технологічна підготовка виробництва. Вона являється дуже важливим ланцюгом у загальній системі виробництва і при правильній організації відіграє вирішальну роль у створенні нових видів продукції, просуванні науково—технічного прогресу.

        

Розділ 1. ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ПIДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА

1.1. Основнi завдания та органiзація проектних робiт.

Конструкторська пiдготовка виробництва на пiдприсмствi є першою стадiєю пiдсистеми технiчної пiдготовки. Вона безпосередньо пов’язана з науково-технiчною пiдготовкою, використовує при можливостi результати прикладних НДР та ДКР, але виконує суто практичнi завдання стосовно конкретного виробництва. Виходячи зi змiсту робiт та результату, що отримується, конструкторську пiдготовку часто називають проектно-конструкторською пiдготовкою виробництва. Проектування розглядається як сукупнiсть взаємопов’язаних процесiв зi створення нових i удосконалювання дiючих конструкцiй виробiв за параметрами рiвня якостi, термiнiв, обсягiв випуску згiдно з вимогами замовника-споживача.

Завданнями проектно-конструкторської пiдготовки є створення комплекту конструкторської документацiї(креслень), що необхiдна для виготовлення та експлуатацiї продукцiї, а також забезпечения конструкторської готовностi пiдприємства до випуску нового або модернiзованого виробу.

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5