Основи земельного кадастру

Оцінка
Скачати

 

Курсова робота

з дисципліни: Основи земельного кадастру

на тему: „Методика відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб з застосуванням земельно-кадастрових робіт”

 .

 

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………………..

І. Основні вимоги до складання проекту відведення………………………..

1.1. Загальні положення………………………………………………………………..

1.2. Послідовність розробки проекту відведення…………………………….

1.3. Основні вимоги до складання технічного завдання……………………

1.4. Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів………………. _______

1.5. Право установчі документи фізичних та юридичних осіб…………..

1.6. Право установчі документи на будівлі і споруди………………………. _______

ІІ. Проект відведення……………………………………………………………………. _______

ІІІ. Землевпорядна експертиза проекту відведення і його затвердження      _______

IV. Зміна цільового використання земель, які перебувають у власності громадян, або юридичних осіб……………………………………………………………………………. _______

Висновки та пропозиції………………………………………………………………… _______

Бібліографічний список………………………………………………………………… _______

Додатки……………………………………………………………………………………….. _______

Розділ І

1.1 Загальні положення

1. Проект відведення земельної ділянки вирішує питання:

- вилучення земельної ділянки у землекористувачів;

- викуп земельної ділянки у власників землі;

- відведення земельної ділянки у власність та у користування.

2. Проекти відведення земельних ділянок (далі проекти відведення) ро­зробляються державними та іншими землевпорядними організаціями. Замовниками виконання вказаних робіт є відповідні місцеві ради, юридичні та фізичні особи. Відведення земельних ділянок для потреб громадян України провадиться за рахунок коштів державного, республіканського (АРК) і місцевих бюджетів.

Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної діля­нки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відпо­відної районної, Київської чи Севастопольської міської дер­жавної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок при­ймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.

Громадяни - працівники державних та комунальних сіль­ськогосподарських підприємств, установ та організацій, а та­кож пенсіонери з їх числа, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні цих підприємств, установ та організацій, звер­таються з клопотанням про приватизацію цих земель відпові­дно до сільської, селищної, міської ради або районної, Київсь­кої чи Севастопольської міської державної адміністрації.

Відповідний орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади в місячний термін розглядає клопотання і надає дозвіл підприємствам, установам та організаціям на роз­робку проекту приватизації земель.

Передача земельних ділянок у власність громадянам - працівникам державних та комунальних сільськогосподарсь­ких підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерам з їх числа провадиться після затвердження проекту приватиза­ції земель у порядку, встановленому цим Кодексом.

Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у влас­ність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дач­ного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у ме­жах норм безоплатної приватизації, подають заяву до відпові­дної районної, Київської чи Севастопольської міської держав­ної адміністрації або  сільської,  селищної,  міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У заяві зазначаються бажані розміри та мета її використання.

Відповідна місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада розглядає заяву, а при передачі земель­ної ділянки фермерському господарству - також висновки конкурсної комісії, і в разі згоди на передачу земельної ділянки у власність надає дозвіл на розробку проекту її відведення.

Проект відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян організаціями, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Проект відведення земельної ділянки погоджується з ор­ганом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом архітектури та подається на розгляд відповідної місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування.

Районна, Київська чи Севастопольська міська державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада у місячний строк розглядає проект відведення та приймає рішення про передачу земельної ділянки у власність.

←Попередня Наступна→
1 2 3 4 5
Основи земельного кадастру 4.3 з 5 на основі 4 оцінок від 4 користувачів