Акредитація випробовувальних лабораторій в системі СЕПРО

Оцінка
Скачати

- інформувати органи, що доручили лабораторії проведення випробувань продукції про результати випробувань;

- не використовувати права акредитованої лабораторії після закінчення строку дії атестату акредитації;

- своєчасно сплачувати витрати, що пов’язані з проведенням інспекційного контролю;

2) Щодо Національного органу з сертифікації зобов’язане:

- забезпечити доступ у відповідні приміщення для перевірки відносності лабораторії вимогам акредитації та (або) спостереження за виконанням робіт з випробувань;

- надати можливість ознайомлення з результатами внутрішніх перевірок системи забезпечення якості випробувань або перевірок на якість проведення випробувань;

- брати участь у проведенні робіт з зарубіжного (або) міжнародного визначення акредитованих лабораторій та (або) Системи в цілому;

- проводити випробування для перевірки технічної компетентності під час інспекційного контролю;

- надавати в разі необхідності та за погодження з замовником, зразки продукції, що випробовуються для проведення їх порівнювальних випробувань в інших лабораторіях, та прийняти (при необхідності) в них участь;

- погоджувати з Національним органом з сертифікації зміни в статусі, а також сповіщати його про зміни в структурі, технічній оснащеності, в стандартах та інших нормативних документах, що можуть вплинути на  похибки, об’єктивність та достовірність результатів випробувань або на галузь діяльності лабораторії, що визначена при акредитації;

— подавати звіти про власну діяльність.

3) Щодо заявника акредитована лабораторія зобов'язана надавати можливість заявнику спостерігати за випробовуваннями, що проводяться для нього;

— додержуватися встановлених та (або) погоджених строків проведення випробувань;

— сповіщати заявника щодо наміру доручити проведення частини випробовувань іншого акредитованою лабораторією;

— забезпечувати конфіденційність інформації щодо результатів випробовувань продукції.

Порядок акредитації випробувальних лабораторій. Акредитація передбачає такі етапи:

— заява на акредитацію;

— експертиза поданих документів;

— перевірка випробувальної лабораторії; перевірки

— оформлення, реєстрація та видача атестату акредитації.

Кожний наступний етап виконується в разі позитивних результатів попереднього.

Заявка на акредитацію подається до Національного органу з сертифікації за формою, передбаченою КНД 50-004-93. До заявки додаються такі документи:

— проект "Положення про акредитовану випробувальну лабораторію";

— "Керівництво з якості випробувальної лабораторії";

— "Паспорт випробувальної лабораторії";

— заповнена опитувальна анкета;

— проект галузі акредитації випробувальної лабораторії.

Національний орган із сертифікації реєструє заявку та організує проведення експертизи документів.

Після проведення експертизи та прийняття рішення щодо проведення робіт з акредитації і формується комісія з перевірки лабораторії, до складу якої включають представників виробника, споживача, територіального центру Держст. України з залученням експертів-аудиторів Системи.

Комісія призначається наказом Голови Держстандарту України вона працює за програмою, що затверджується Національним органом з сертифікації. За результатами перевірки складається акт.

Рішення щодо акредитації лабораторії приймається після розгляду Національним органом з сертифікації всієї одержаної інформації щодо стану лабораторії та результатів її перевірки. Акредитована лабораторія заноситься до Реєстру Системи і їй видається атестат на технічну компетентність та незалежність або тільки на технічну компетентність. Він видасться не більше ніж на три роки.

За шість місяців до закінчення строку дії атестату акредитації лабораторія, яка має намір продовжити дію акредитації, знову подає заявку. Порядок повторної акредитації встановлюється залежнл від результатів інспекційного контролю, і вона може проводитись за повною або скороченою процедурою.

Інспекційний контроль за діяльністю акредитованих:

Лабораторій здійснює Національний орган з сертифікації або за його дорученням -територіальні центри Держстандарту України і ведеться через:

— періодичні перевірки діяльності лабораторій;

— присутність в акредитованій лабораторії представників, цю призначені Держстандартом України;

— подання лабораторією регулярної інформації щодо якості здійснюваних випробувань і даних щодо порівняльних випробовувань (якщо вони проводяться), щодо результатів періодичних власних внутрішніх перевірок системи забезпечення якості випробувань, щодо претензій клієнтів лабораторії і т. ін.;

— збирання. та аналіз інформації від організацій, що здійснюють громадський та державний контроль за якістю продукції;

— будь-які інші дії контрольного характеру, які можуть забезпечити певність у тому, що лабораторія протягом часу дії атестату акредитації постійно забезпечує відповідність вимогам, які їй ставляться під час акредитації.

Умови інспекційного контролю для кожної конкретної лабораторії визначаються під час прийняття рішення щодо акредитації лабораторії, а його проведення оформлюється додатковою угодою до договору з акредитації або окремим договором.

Акредитація лабораторії може бути достроково зупинена або скасована в разі;

— невідповідності лабораторії вимогам, що ставляться до акредитованої випробувальної лабораторії;

— самостійного рішення акредитованої випробувальної лабораторії щодо дострокового закінчення дії акредитації.

Лабораторія може протягом 15 днів опротестувати рішення з будь-яких питань акредитації в комісії з апеляцій Держстандарту України.

←Попередня  Наступна→
1 2 3