Акредитація випробовувальних лабораторій в системі СЕПРО

Оцінка
Скачати

документи, які встановлюють технічні вимоги до продукції, що випробовується, та методи її випробувань — стандарти та технічні умови, в тому числі міжнародні стандарти ( правила, технічні рекомендації, тощо);

документи, які встановлюють програми та методи проведення випробувань продукції, що закріплена за лабораторією. Нестаднартизовані методики випробувань повинні бути атестовані в установленому порядку;

документи, що стосуються підтримання в належному стані випробувального обладнання та засобів вимірювання: графіки повірки засобів вимірювань і атестації випробувального обладнання, що застосовується; паспорти на них; методики атестацій випробувального обладнання та методики нестандартизованих засобів вимірювань; експлуатаційну документацію на засоби вимірювань, що застосовуються;

документи, що визначають систему зберігання інформації та результатів випробувань (протоколи, робочі журнали звіти, тощо).

— документи, які встановлюють програми та методи проведення випробовувань продукції, що закріплені за лабораторією. Не стандартизовані методи випробовувань повинні бути атестовані в установленому порядку.

Крім того:

- в лабораторії повинні бути встановлені та документально оформлені процедури, що забезпечують актуальність та наявність на робочих місцях інструкції, нормативних документів, керівництв та інші. документів,  що пов’язані з забезпеченням якості випробовувань, охорони праці та ведення документації;

- усі розрахунки і передача результатів випробовувань повинні підлягати ретельній перевірці;

- якщо результати випробовувань одержані через систему електронної обробки даних, то надійність системи повинна включати можливість її відтворення.

Система забезпечення якості:

- випробовувальна лабораторія повинна мати систему забезпечення, яка відповідає її діяльності та обсягу робіт, що виконуються.

- Документація на елементи системи забезпечення якості повинна бути включена до “Керівництва з якості випробовувальної лабораторії”, яким повинні керуватись співробітники лабораторії;

- “Керівництво з якості” повинно містити комплексний опис лабораторії та організації робіт з випробовувань;

- Керівники лабораторії повинні періодично проводити внутрішні перевірки системи забезпечення якості з метою досягнення ефективності її функціонування. Такі перевірки повинні реєструватися з докладним записом всіх зауважень і поправок в системі.

Організація роботи з виробами та продукцією, що випробовується:

- позначення зразків виробів та продукції, що призначена для випробувань, повинно здійснюватись шляхом документального оформлення або маркування;

- зразки виробів та продукції повинні бути ідентифіковані на відповідність технічній документації і повинні супроводжуватись відносини протоколами відбору, що підписаний уповноваженою особою органу з сертифікації конкретної продукції;

- в разі наявності вимог до особливих умов зберігання зразків, повинні бути встановлені порядок та процедури контролю, умов зберігання, які повинні документуватись в установленому порядку;

- в лабораторії повинні бути встановлені правила, що визначають порядок приймання, зберігання та повернення зразків виробів та продукції, що підлягає випробуванню;

- випробувальна лабораторія повинна мати систему реєстрації даних про випробування, яка забезпечує реєстрацію результатів первісних вимірювань та можливість їх простежити; реєстрацію розрахунків; зазначення осіб, що отримали зразок, готували та проводили його випробування; звітів про перевірки, ремонт та технічне обслуговування обладнання, дати; терміни повірок і т.п.

- по результатам випробувань складається протокол випробувань, в якому повинні бути всі необхідні дані по продукту, методам і методикам випробувань, по обладнанню для випробувань і результатам випробувань на відповідність вимог;

- термін зберігання документів з результатами випробувань не безпеку не обмежується.

- обсяг та зміст зареєстрованої інформації про випробування, що призначена для зберігання, повинні забезпечувати можливість зіставлення результатів випробувань на випадок їх повторних випробувань;

- повинна бути забезпечена юридична правомірність документального оформлення на всіх стадіях реєстрації та видачі результатів випробувань (не допускати виправлень, підписи повинні належати особам, що мають відношення до протоколів, печатки повинні бути “мокрі” і т.п.)

Акредитована лабораторія повинна мати такі права:

- вказувати в рекламних матеріалах, різних документах (у тому числі в тих, що містять у собі результати випробувань), що вона акредитована в Системі;

- разом з органом із сертифікації визначити конкретні строки проведення випробувань продукції, що сертифікується;

- установлювати форму протоколу випробувань;

- укладати з іншими лабораторіями субпідрядні договори на проведення конкретних випробувань (в галузі акредитації) при умові, цю ці лабораторії, акредитовані в Системі на проведення тих же випробувань.

акредитації повинні бути чітко виділені результати, що одержані субпідрядником, при цьому лабораторія-замовник несе повну юридичну відповідальність за всі роботи, що виконані субпідрядником у галузі акредитації.

Обсяг робіт за субпідрядами обумовлюється під час акредитації випробувань лабораторії і повинен складати не більше 25% обсягу її робіт, а в документах, що містять у собі результати випробувань, повинні бути чітко виділені результати одержані субпідрядником, при цьому лабораторія замовник несе певну юридичну відповідальність за всі роботи, що виконані субпідрядником в галузі акредитації.

Обов’язки акредитованої випробувальної лабораторії згідно статуту:

- підтримувати відповідність вимогам акредитації;

- забезпечувати достовірність, об’єктивність або точність результатів випробувань згідно вимог;    

- приймати на випробування з метою сертифікації тільки ті зразки, що ідентифіковані на відповідність технічній документації на них;

- заявляти про акредитацію тільки з тих випробувань, що входять до галузі акредитації;

- вести облік всіх претензій щодо результатів випробувань, які заявляються;

1 2 3